Dan­sker­nes Lo­ewe Con­nect 55 UHD tv har få­et nyt for­mat

BT - - NYHEDER -

29.999 kro­ner Er du (na­e­sten) kom­pro­mis­løs, så skal du ka­ste blik­ket på ty­ske Lo­ewe. Lo­ewe er luksus, og Lo­ewe Con­nect 55 UHD ko­ster 30.000 kro­ner. Et BeoVi­sion Avant 55 ko­ster cir­ka 65.000 kro­ner, men det ty­ske tv er al­li­ge­vel så dyrt, at det er helt uden for ra­ek­ke­vid­de for de fle­ste dan­ske­re. Og så er Con­nect fak­tisk ik­ke en­gang den bil­lig­ste se­rie fra den ty­ske pro­du­cent.

Con­nect 55 UHD er na­tur­lig­vis et gen­nem­ført la­ek­kert tv, der ve­jer ek­stremt me­get, na­e­sten 28 ki­lo, hvil­ket er et kva­li­tet­s­tegn.

Det er op­byg­get i kraf­tigt me­tal, og ka­bi­net­tet hu­ser go­de højt­ta­le­re, der bå­de fyl­der og ve­jer godt til. Som te­stens ene­ste til­by­der Con­nect 55 UHD en ind­byg­get hard­disk (1 TB).

Con­nect 55 UHD er et af de få tv, der er li­ge så flot i vir­ke­lig­he­den, som det ta­ger sig ud i re­k­la­mer­ne og på hjem­mesi­der­nes bil­le­der. Ram­men i alu­mi­ni­um he­le vej­en rundt gør, at det er en ny­del­se at kig­ge på, og­så når det er sluk­ket.

Det er nemt at kom­me i gang med Con­nect 55 UHD. Du gu­i­des godt gen­nem me­nu­er­ne. Her er na­tur­lig­vis og­så en mas­se smart­tv-funk­tio­ner, og du kan strea­me og hen­te ind­hold som hos de fle­ste kon­kur­ren­ter.

Dog til­by­der tv’et ik­ke en Net­flix-app, og det er na­tur­lig­vis uhel­digt, når nu den­ne tje­ne­ste er ti­dens mest po­pu­la­e­re. Der­for til­by­der Lo­ewe, at du kan bru­ge tv’et sam­men med for ek­sem­pel et Ap­ple TV til 700 kro­ner, og så spil­ler det he­le.

Uan­set om du strea­mer el­ler ser di­rek­te tv, vil du ny­de bil­le­det, der al­tid er la­ek­kert. Det er fak­tisk det bed­ste ord for det: ’La­ek­kert’. For ska­erm­bil­le­det har me­get af den glød og dyb­de, som vi fin­der hos testvin­de­ren fra So­ny, og den let­hed, som te­stens Pa­na­so­nic-tv le­ve­rer.

Ly­den er des­u­den helt klar, og du er al­drig i tvivl om, hvad der bli­ver sagt i nyheds­ud­sen­del­ser. Film gen­gi­ves med god power, og ly­den når godt ud i stu­en. Her er Lo­ewe lysår for­an kon­kur­ren­ter­ne

Lo­ewe aspi­re­rer til tit­len som testvin­der. Men der er ta­le om et luksus-tv til en pris, hvor de fa­er­re­ste kan el­ler vil va­e­re med. Sam­let vur­de­ring

***** *

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.