So­ny Bravia KD-55XD9305

BT - - NYHEDER -

20.000 kro­ner Det­te tv er te­stens na­est­dy­re­ste, men det kvit­te­rer og­så med et bil­le­de i re­fe­ren­ce­klas­sen. Det er nok de fa­er­re­ste af os, der vil of­re 20.000 kro­ner for et 55”-tv, men gør du det al­li­ge­vel og kø­ber det­te So­ny Bravia KD-55XD9305, kan du for­ven­te lidt ud over det sa­ed­van­li­ge. Vi re­gi­stre­rer et helt igen­nem emi­nent bil­le­de, hvor isa­er far­ver­ne har op­ti­mal dyb­de og glød.

So­ny Bravia KD-55XD9305 vi­ser selv­føl­ge­lig si­ne kva­li­te­ter bedst med godt kil­de­ma­te­ri­a­le. Her ta­en­ker vi ik­ke på strea­m­ing, men på sig­na­let fra en en Blu-ray-af­spil­ler. For selv­om den ’kun’ har 1080p-op­løs­ning, så er far­ve­gen­gi­vel­se bedst fra den­ne kil­de. Det skyl­des, at man­ge strea­m­ingtje­ne­ster gan­ske en­kelt ik­ke le­ve­rer god nok kva­li­tet til, at So­ny-tv’ets bil­le­de vir­ke­lig kom­mer til sin ret.

Actionbil­le­der, for ek­sem­pel fod­bold, hånd­te­res og­så for­nemt. Når du ser di­rek­te nyheds­ud­sen­del­ser, vil du op­le­ve, at far­ver­ne er na­tur­li­ge, og bil­le­det har en klar­hed over sig, som gør det be­ha­ge­ligt at kig­ge på. Men det er isa­er ved film, at So­ny vir­ke­lig ren­der fra kon­kur­ren­ter­ne i den­ne test.

Lyd­ma­es­sigt er So­ny Bravia KD-55XD9305 lidt af en skuf­fel­se. Isa­er stem­mer er sva­e­re at hø­re, og det hja­el­per ik­ke at bru­ge de man­ge indstil­lin­ger. Så til­køb en lyd­bar.

Net­de­len fun­ge­rer fint i det An­droid-ba­se­re­de tv. Der er de ap­pli­ka­tio­ner, du har be­hov for, og fle­re kan hen­tes, ef­ter­hån­den som de ud­kom­mer. Des­u­den er be­tje­nin­gen in­tu­i­tiv.

Fjer­n­be­tje­nin­gen ser lidt tar­ve­lig ud for et tv i den­ne pris­klas­se, men den lig­ger godt i hån­den og har en let gum­mi­ag­tig over­fla­de, som sik­rer, at den ik­ke gli­der i ha­en­der­ne.

Der er in­gen tvivl om, at So­ny sam­men med Lo­ewe le­ve­rer te­stens bed­ste bil­le­de. Men det er alt­så og­så til en pris op­pe i det helt hø­je luft­lag. So­ny vin­der te­sten, men vil du ik­ke of­re så me­get, er ap­pa­ra­ter­ne fra Pa­na­so­nic og Phi­lips go­de al­ter­na­ti­ver. Sam­let vur­de­ring

***** *

Ik­ke det smar­te­ste tv, men det le­ve­rer over­be­vi­sen­de bil­led­kva­li­tet for pen­ge­ne. Pa­na­so­nic har ry for bil­led­ma­es­sigt at va­e­re blandt de bed­re pro­du­cen­ter på mar­ke­det. Den po­si­ti­ve op­fat­tel­se skyl­des ik­ke mindst de frem­ra­gen­de plas­ma-tv, som desva­er­re ik­ke fin­des la­en­ge­re. Men og­så med LED-tek­no­lo­gi­en og 4K-op­løs­ning har Pa­na­so­nic va­e­ret godt med på mar­ke­det. Og det­te pris­ma­es­sigt for­holds­vis over­kom­me­li­ge tv skuf­fer ik­ke. Det har må­ske ik­ke den glød og dyb­de i bil­le­det som det dy­re­re So­ny, men i for­hold til pri­sen er det frem­ra­gen­de.

Prøv tv’et med di­rek­te ud­sen­del­ser, en Blu-ray-film el­le en fod­bold­kamp, og du vil op­da­ge, at det hver gang le­ve­rer et godt og skar­pt bil­le­de med fin far­ve­dyb­de. Pa­na­so­ni­cs

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.