Pa­na­so­nic Vi­e­ra TX-55CX800E

BT - - NYHEDER -

11.000 kro­ner in­ge­ni­ø­rer har vir­ke­lig ka­e­let for stan­dar­dindstil­lin­ger­ne, der er blandt de bed­ste i te­sten. Vi fo­re­tra­ek­ker de to THX-indstil­lin­ger til alt fra film til sport, selv­om de re­elt er la­vet til film.

Smart-tv-de­len er lagt ind i en ver­sion af Fi­re­fox-sty­re­sy­ste­met, som fun­ge­rer fint uden at va­e­re im­po­ne­ren­de. God plads til fi­ne højta­le­re Lyd­ma­es­sigt er det­te Pa­na­so­nic-tv blandt de bed­re i te­sten. Det skyl­des ik­ke mindst, at der er gjort god plads til fi­ne højt­ta­le­re i det for­holds­vis tyk­ke ka­bi­net. Pa­na­so­nic Vi­e­ra TX-55CX800E er på in­gen må­de et im­po­ne­ren­de tyndt tv, og en tynd mo­del som te­stens So­ny ser helt klart bed­re ud, når det ha­en­ger på en va­eg.

Fjer­n­be­tje­nin­gen er en lidt bil­lig ty­pe, som gør, hvad den skal – hver­ken me­re el­ler min­dre. Hel­dig­vis med­føl­ger der en ek­stra mi­ni-fjer­n­be­tje­ning, hvor du let kan sty­re smart-tv-funk­tio­ner­ne på en tou­ch­pad. Pa­na­so­ni­cs bud på et godt hver­dags-tv er ik­ke det ny­e­ste på mar­ke­det, og det ma­er­ker du isa­er i smart­tv-de­len. Men bil­led­ma­es­sigt er det blandt de bed­ste. Sam­let vur­de­ring

***** *

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.