Sams­ung UE55JS9005Q

BT - - NYHEDER -

13.999 kro­ner Bil­le­det på den krum­me ska­erm er ik­ke op­ti­malt. Men smart-tv-de­len er vir­ke­lig god. Mens fle­re pro­du­cen­ter nu er ved at drop­pe de bu­e­de ska­er­me, ha­en­ger an­dre tv­fa­bri­kan­ter ved kon­cep­tet og vi­de­re­ud­vik­ler det. En af dem er Sams­ung. Den­ne top­mo­del er ik­ke helt ny, men det gør ba­re pri­sen me­re over­kom­me­lig. For ved at va­el­ge en mo­del, der har va­e­ret på mar­ke­det i lidt tid, får du fin tek­no­lo­gi uden at skul­le be­ta­le den ful­de pris for in­nova­tio­ner­ne.

Man ma­er­ker på in­gen må­de, at Sams­ung UE55JS9005Q ik­ke er helt nyt. Smart-tv-de­len er god og An­droid-ba­se­ret. Og tv’et har Sams­ungs nye så­kald­te na­no­tek­no­lo­gi i ska­erm­pa­ne­let. Det er en form for be­la­eg­ning, der iføl­ge pro­du­cen­ten skul­le med­vir­ke til at gø­re far­ver­ne me­re ae­g­te og dy­be. Men in­den vi kan gla­e­de os over bil­le­det, skal vi ha­ve ta­get tv’et i brug. Og her er det lidt bøv­let med en bu­et ska­erm. For det er ik­ke så nemt at bak­se rundt med og hel­ler ik­ke så vel­eg­net til at ha­en­ge på va­eg­gen.

Al­le til­slut­nin­ger sker på en ek­stern boks, der kan skju­les. Det er en fin løs­ning, for så slip­per du for en mas­se ka­bel­rod op til tv’et, der blot skal ha­ve et en­kelt ka­bel og en strøm­led­ning. Kun­stigt og kli­nisk Opsa­et­nin­gen og smart-tv­de­len i Sams­ung fun­ge­rer frem­ra­gen­de og me­get kvikt.

Bil­led­ma­es­sigt op­le­ves Sams­ung UE55JS9005Q som me­get fin­kor­net og me­get de­tal­je­ret. Der er mas­ser af nu­an­cer, men det er og­så et lidt kun­stigt bil­le­de. Indstil bil­le­det til ’na­tur­lig’ el­ler ’film’, for så bli­ver det lidt bed­re og min­dre kli­nisk.

Tv’ets krum­ning er ik­ke vold­som, så selv­om man sid­der ret ska­evt for­an tv’et, kan man fak­tisk se med uden de sto­re pro­ble­mer. Men det be­ty­der og­så, at krum­nin­gen ik­ke har den sto­re bil­le­d­ef­fekt, og så vir­ker den ae­r­ligt talt lidt over­flø­dig. Sam­let vur­de­ring

**** **

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.