Phi­lips 55PUS6501

BT - - NYHEDER -

9.995 kro­ner Bil­le­det er ny­de­ligt, opsa­et­nin­gen nem, sty­re­sy­ste­met godt og pri­sen sa­er­de­les ri­me­lig. Bil­le­de, smart-tv-funk­tio­ner og de­sign går op i en hø­je­re en­hed for Phi­lips i det­te nye tv, der ube­tin­get er te­stens bed­ste køb.

Der er en her­lig let­hed i bil­le­det, uan­set om du ser film el­ler di­rek­te nyheds­ud­sen­del­ser – vir­ke­lig en ny­del­se. De fa­ste bil­le­dindstil­lin­ger er go­de – selv ’nor­mal’, der er me­get rin­ge hos man­ge pro­du­cen­ter, fun­ge­rer her. Men og­så ’ISF dag’ og ’ISF nat’ fun­ge­rer godt.

Phi­lips-tv’et er al­drig ef­fek­tj­a­gen­de, men har en gen­gi­vel­se, der vir­ker na­tur­lig, selv­om det ik­ke helt har den dyb­de og sub­stans i far­ver­ne, som du fin­der hos test­del­ta­ger­ne fra So­ny og Lo­ewe – el­ler den for­mi­dab­le glat­hed, du fin­der hos Pa­na­so­nic. Phi­lips har blot en prisva­er­dig ev­ne til at gen­gi­ve bil­le­det godt og rent. Det er gan­ske en­kelt frem­ra­gen­de til pri­sen.

Det er dog ik­ke ale­ne på grund af bil­le­det, Phi­lips vin­der, for opsa­et­nin­gen er som al­tid hos Phi­lips ek­sem­pla­risk en­kel, og An­droid-sty­re­sy­ste­met ne­de­nun­der kø­rer og­så godt. Hur­tig som en com­pu­ter Det er im­po­ne­ren­de, hvor hur­tigt Phi­lips re­a­ge­rer i smart-tv-de­len. Tryk på Net­flix-knap­pen, og du brow­ser rundt og star­ter li­ge så hur­tigt som på en com­pu­ter. Det er gan­ske godt af et tv i den­ne pris­klas­se.

Den med­føl­gen­de fjer­n­be­tje­ning er lil­le og let at sty­re. Op­start af tv’et ta­ger lidt tid, men så er al­le tje­ne­ster og smart-tv-de­len og­så på plads.

Phi­lips 55PUS6501 er ik­ke te­stens tyn­de­ste tv. De­sig­net er dog gan­ske ny­de­ligt al­li­ge­vel.

Det har som an­dre Phi­lips­mo­del­ler den så­kald­te Am­bi­light-funk­tion (kan slås fra el­ler ju­ste­res ef­ter eget øn­ske). Der ud­sen­des lys fra tv’et op på va­eg­gen bag ska­er­men. Farven, dy­na­mi­k­ken og in­ten­si­te­ten va­re­ri­er i takt med bil­le­det på tv-ska­er­men. Vi kan godt li­de det, for det op­le­ves, som om bil­le­dets dy­na­mik og far­ve­dyb­de styr­kes. Sam­let vur­de­ring

***** *

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.