TCL U55S7906

BT - - NYHEDER -

7.990 kro­ner Te­stens bil­lig­ste tv kla­rer sig for­nemt på man­ge punk­ter, men bil­led­kva­li­te­ten er ik­ke op­ti­mal. Du kan få tre styk af det­te TCL-tv og sta­dig ha­ve råd til en mi­ni­fe­rie, hvis du va­el­ger den­ne løs­ning frem­for te­stens dy­re­ste tv. Med en vej­le­den­de pris på li­ge un­der 8.000 kro­ner er TCL te­stens bil­lig­ste tv og he­le 3.000 kro­ner bil­li­ge­re end den na­er­me­ste kon­kur­rent. Det kan da og­så ma­er­kes, at der ik­ke er ta­le om et high end-tv. Men TCL U55S7906 fal­der be­stemt ik­ke igen­nem. For du får al­le de go­der, som te­stens kon­kur­ren­ter til­by­der: 4K-op­løs­ning, 55”, smart-tv, USB-po­rt osv.

Du får og­så to fjer­n­be­tje­nin­ger, hvor den ene er ud­vi­det og den an­den er en lil­le sag til en­kel hver­dags­brug.

De­sig­net er ny­de­ligt, og selv­om de blan­ke pa­ne­ler i si­den er af pla­stik, så ser de ik­ke bil­li­ge ud.

Bag­på ob­ser­ve­rer man dog, at der er spa­ret. Der er brugt en tynd og bil­lig plast­ty­pe, ind­gan­ge­ne er ik­ke så la­e­kre som på de dy­re­re mo­del­ler, og du kan for­nem­me, at tv’ets chas­sis ik­ke er af helt sam­me ka­li­ber som hos kon­kur­ren­ter­ne. Det er isa­er pla­stik­ken på bag­si­dens ne­der­ste del, der hu­ser elek­tro­nik og højt­ta­le­re, som vir­ker me­get bil­lig. Så får vi ar­me­ne ned Ef­ter at ha­ve slut­tet strøm til tv’et bli­ver du gu­i­det gen­nem opsa­et­nin­gen – her­un­der og­så til det trå­d­lø­se net. Den­ne del fun­ge­rer rig­tig fint og hur­tigt.

Smart-tv-de­len er ik­ke den ny­e­ste el­ler smar­te­ste, men der er de ap­pli­ka­tio­ner, som de fle­ste af os har brug for, og en di­rek­te Net­flix-knap.

Men så får vi ar­me­ne ned. Da bil­le­det to­ner frem, op­le­ver vi en far­ve­la­de – som om far­ver­ne fly­der ud i hin­an­den.

Hel­dig­vis er der go­de ju­ste­rings­mu­lig­he­der. Vi får lok­ket et bil­le­de frem, som er langt me­re skar­pt end med den ’nor­ma­le’ indstil­ling, tv’et bli­ver le­ve­ret med.

Stan­dar­dindstil­lin­ger­ne er ik­ke go­de nok, og det er desva­er­re en ten­dens, vi ser hos man­ge tv-pro­du­cen­ter.

Helt godt bli­ver det dog al­drig, og det er ty­de­ligt, at TCLtv’et er ek­stremt af­ha­en­gigt af det sig­nal, det får til­ført. Er sig­na­let af høj kva­li­tet, er bil­le­det god­kendt. Er det min­dre godt, har far­ver­ne ten­dens til at mi­ste nu­an­cer, og bil­le­det mang­ler de­tal­jer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.