Har Løk­ke mi­stet gre­bet om mag­ten?

BT - - DEBAT -

DER ER LAGT op til et uhy­re spa­en­den­de po­li­tisk ef­ter­år i Dan­mark! Sa­et­nin­gen er hørt så man­ge gan­ge, at det er en kli­ché. Al­li­ge­vel er den gang­bar, for det er la­en­ge si­den, at fron­ter­ne i en sam­ar­bejds­ko­a­li­tion er truk­ket så hårdt op. Ja, man skul­le ik­ke tro, at Li­be­ral Al­li­an­ce og Dansk Fol­ke­par­ti til­hø­rer sam­me blok i Fol­ke­tin­get. Og det gør de må­ske hel­ler ik­ke. Me­re om det se­ne­re. For Lars Løk­ke, der står i spid­sen for en smal V-re­ge­ring og har an­sva­ret for, at re­for­mer gen­nem­fø­res, og at lan­det be­va­e­ger sig i den rig­ti­ge ret­ning, er si­tu­a­tio­nen i bed­ste fald yderst van­ske­lig. I va­er­ste fald umu­lig. Men ken­der man stats­mi­ni­ste­ren ret, vil han ka­em­pe ben­hårdt for sin ta­bu­ret. Bå­de som stats­mi­ni­ster og som for­mand for Ven­stre. Tvin­ges han til at smi­de hånd­kla­e­det i rin­gen nu, kan det va­e­re en­den på Lars Løk­kes po­li­ti­ske kar­ri­e­re. DER­FOR SKUL­LE MAN tro, at Løk­ke hav­de brugt som­me­ren på at la­eg­ge pla­ner, så Li­be­ral Al­li­an­ce og Dansk Fol­ke­par­ti i sid­ste en­de kan stem­me for re­ge­rin­gens øko­no­mi­ske politik. Det har han må­ske og­så, men han har helt ty­de­ligt ik­ke brugt ti­den på at sik­re sig op­bak­ning til de helt Olav Skaa­ning An­der­sen, cen­tra­le de­le af pla­nen. Alt ser ud til at va­e­re til for­hand­ling i det åb­ne, og samt­li­ge støt­te­par­ti­er er be­ta­en­ke­li­ge ved cen­tra­le de­le af pla­nen. Det er ik­ke us­a­ed­van­ligt, at der er ue­nig­hed før og un­der for­hand­lin­ger, men det er us­a­ed­van­ligt, at par­ti­er­ne er SÅ langt fra hin­an­den. Må­ske har Løk­ke den­ne gang sim­pelt­hen over­vur­de­ret si­ne ev­ner? Han har va­e­ret kendt for at kun­ne me­stre det po­li­ti­ske hånd­va­erk og få af­ta­ler i hus i halv­tolv­te ti­me, men fle­re ny­li­ge ek­semp­ler sa­et­ter spørgs­måls­tegn ved den sand­hed. In­gen sy­nes ek­sem­pel­vis, at det var dyg­tigt po­li­tisk hånd­va­erk, da Eva Kjer Han­sen måt­te gå af, for­di Løk­ke hav­de un­der­vur­de­ret De Kon­ser­va­ti­ve. Må­ske er Løk­kes po­li­ti­ske mod­stan­de­re, laes Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og An­ders Samu­el­sen, ble­vet for sta­er­ke og har mi­stet respek­ten for stats­mi­ni­ste­ren? FOR­HAND­LIN­GER­NE SER EK­STREMT sva­e­re ud. Li­be­ral Al­li­an­ce har åben­bart be­stemt sig for no­get ret aty­pisk i dansk politik, nem­lig at stå 100 pct. ved si­ne løf­ter. Politik og par­la­men­ta­ris­me er jo nor­malt det mu­li­ges kunst, men for­mand An­ders Samu­el­sen er kom­met med det ret for­fri­sken­de ud­sagn, at LA vil va­el­te re­ge­rin­gen, JA­COB HAUGAARD hvis der ik­ke kom­mer en lem­pel­se af top­skat­ten på fem pro­cent­po­int. Samu­el­sen bak­kes ver­balt, kon­kret og fi­nan­si­elt op af rig­man­den Lars Sei­er Chri­sten­sen, der fra sit ek­sil i Schweiz får me­re og me­re ind­fly­del­se på dansk politik. For ny­lig mød­tes Sei­er med stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen på en café i den me­re mon­da­e­ne del af Kø­ben­havn. Der blev ført sam­ta­ler på ’high le­vel’, ud­ta­ler Sei­er, der på so­ci­a­le me­di­er nor­malt er en me­get skarp kri­ti­ker af re­ge­rin­gen Ven­stre.

Tvin­ges han til at smi­de hånd­kla­e­det i rin­gen, kan det va­e­re en­den på Lars Løk­kes po­li­ti­ske kar­ri­e­re

STÅLSATTE VALGTRUSLER FRA LA sup­ple­res af til­sva­ren­de fra Dansk Fol­ke­par­ti. Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl gjor­de det fre­dag so­le­klart, at hvis LA hol­der fast i de fem pro­cent­po­int, bli­ver der valg. Og så kan man li­ge så godt ta­ge det nu. DF la­eg­ger op til at bry­de ud af det, man kan kal­de ’mis­fo­stret blå blok’ og ef­ter et valg ska­be et sta­er­ke­re sam­ar­bej­de mel­lem V, S og DF. Det er Lars Løk­ke ik­ke in­ter­es­se­ret i, for så duk­ker spørgs­må­let om, hvem der skal ha­ve stats­mi­ni­ster­po­sten, op. Med an­dre ord: Lars Løk­ke vil de na­e­ste uger gø­re alt for at for­li­ge de me­re og me­re selv­be­vid­ste folk i LA og DF. Pro­ble­met er ba­re, at det kan va­e­re for sent. En un­der­sø­gel­se vi­ser, at kø­ben­hav­ne­re er de mindst lyk­ke­li­ge dan­ske­re. Hvad er pro­ble­met med Kø­ben­havn? I Kø­ben­havn kan du le­ve som en ha­e­der­lig og ae­r­lig mand, uden at no­gen op­da­ger, hvor pa­ent du op­fø­rer dig. Det gør de sgu her­u­de på lan­det, hvor jeg bor, kan jeg godt forta­el­le dig. Der skal man ik­ke tra­e­de me­get ved si den a f, før folk ved det. Jo fa­er­re folk der er, de­sto me­re sa­et­ter man pris på hin­an­den, det si­ger jo na­e­sten sig selv. Før jeg blev be­rømt, ar­bej­de­de jeg som ren­gø­rings­as­si­stent, og der tal­te vi tit om, at vi al­drig fik ros af le­del­sen, selv­om vi gjor­de rent hver dag. De kom kun, hvis vi ik­ke gjor­de rent.

12. sep­tem­ber

HVAD ER PRO­BLE­MET? Laes ugens le­de­re på bt.dk/le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.