FRA TEENAGEVAERELSET TIL

BT - - NYHEDER -

I de se­ne­re år er en al­ter­na­tiv sports­gren duk­ket op på ver­dens­sce­nen, og den er ble­vet umå­de­ligt po­pu­la­er. Com­pu­ter­spils­kon­kur­ren­cer, og­så kal­det e-sport, er for al­vor ryk­ket ud af teenagevaerelset og ind på den sto­re sce­ne med sto­re tur­ne­rin­ger ver­den over, hvor mil­li­o­ner af kro­ner er på spil.

Se­er­tal­le­ne sti­ger ha­stigt, og mil­li­o­ner af men­ne­sker føl­ger med på strea­m­ingtje­ne­ster, mens der og­så duk­ker tu­sind­vis af til­sku­e­re op i de sto­re hal­ler, hvor kon­kur­ren­cer­ne fin­der sted.

Sam­ti­dig vok­ser øko­no­mi­en li­ge­le­des i takt med den sti­gen­de in­ter­es­se, og sponso­rer­ne po­ster sto­re pen­ge i mar­ke­det.

I 2016 ven­tes bran­chen at om­sa­et­te for 891 mil­li­o­ner ame­ri­kan­ske dol­lar. Det er en stig­ning på 19,2 pro­cent i for­hold til året før. Det vi­ser tal fra Su­per­da­ta Re­search, der og­så vur­de­rer, at om­sa­et­nin­gen kan sti­ge til over én mil­li­ard dol­lar i 2018. Og der er in­gen gra­en­ser for bran­chens po­ten­ti­a­le, hvis man spør­ger eks­pert i sports­ø­ko­no­mi, For­de­ling i pro­cent:

E-sporten hal­ter sta­dig ef­ter de sto­re sports­gre­ne må­lt på om­sa­et­nin­gen. Eu­ro­pa­ei­sk fod­bold vil iføl­ge De­loit­te om­sa­et­te for na­e­sten 60 gan­ge så me­get som e-sport i 2016. Sven­ske Fe­lix Ar­vid Ulf Kjel­l­berg bed­re kendt som PewDiePie - er den po­pu­la­e­re­ste spil­ler. Han føl­ges af na­e­sten 48 mil­li­o­ner på sin Youtu­be­ka­nal. Det gør ham til den ul­ti­ma­tivt mest fulg­te på Youtu­be med en mar­gin på man­ge mil­li­o­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.