BU­SI­NESS

BT - - NYHEDER -

E-SPORTS part­ner og COO hos De­loit­te Jes­per Jør­gen­sen.

»Po­ten­ti­a­let er uen­de­lig stort for mig at se. »The sky is the li­mit« for den her bran­che. Sporten når ud til så man­ge men­ne­sker, for­di til­ga­en­ge­lig­he­den er så enorm, og det vil ik­ke over­ra­ske mig, hvis sporten over­ha­ler de sto­re sports­gre­ne in­den la­en­ge. Det kom­mer til at gå sta­er­ke­re, end vi tror,« for­kla­rer Jes­per Jør­gen­sen, der sam­ti­dig er over­be­vist om, at e-spor­tens frem­skridt vil gå hånd i hånd med de tek­no­lo­gi­ske land­vin­din­ger. E-sport er po­pu­la­ert på Youtu­be De­loit­tes va­er­disa­et­ning af e-sporten er på om­kring 500 mil­li­o­ner dol­lar for 2016 og er der­med no­get min­dre end Su­per Da­ta Re­search’ vur­de­ring. Ale­ne PewDiePie, som er den mest po­pu­la­e­re spil­ler, har over 40 mio. abon­nen­ter på sin ka­nal Men det er en for­an­der­lig bran­che at spå om, som Jes­per Jør­gen­sen og­så for­kla­re­de i en pres­se­med­del­el­se i fe­bru­ar.

»Det er sva­ert at spå om ud­vik­lin­gen, men der er in­gen tvivl om, at e-sport bli­ver stør­re og stør­re. Spil­vi­deo­er ud­gør al­le­re­de me­re end ti pct. af de mest po­pu­la­e­re ka­na­ler på YouTu­be, og de dyg­tig­ste spil­le­re har mil­li­o­ner af føl­ge­re. Ale­ne PewDiePie, som er den mest po­pu­la­e­re spil­ler, har over 40 mio. abon­nen­ter på sin ka­nal. Ik­ke man­ge sport­s­stjer­ner kan ham­le op med det.« Tre spil do­mi­ne­rer Det er isa­er i stra­te­gi­spil­le­ne Le­ague of Le­gends og Do­ta 2, der er sto­re pen­ge at hen­te i for de pro­fes­sio­nel­le com­pu­ter­spil­le­re. Et af de me­re klas­si­ske spil at dy­ste i, er sky­de­spil­let Co­un­ter-Stri­ke, der ud­kom for før­ste gang i 1999.

Frem til mid­ten af au­gust må­ned har esport­sear­nings.com re­gi­stre­ret pra­e­mie­pen­ge for i alt 58 mil­li­o­ner dol­lar i 2016, hvoraf over 42 er ud­delt i de tre spil ale­ne. De dan­ske pro­fes­sio­nel­le e-sport­s­u­dø­ve­re har va­e­ret dyg­ti­ge i 2016 og pla­ce­rer sig på en fem­te­plads på li­sten over de lan­de, der har hø­stet flest pra­e­mie­pen­ge i 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.