95-åri­ge Vil­helm har et mål

Gulds­me­den fra Fre­de­riks­berg tan­ge­rer re­kor­den na­e­ste år

BT - - NYHEDER - Pe­ter Fred­berg | fred@bt.dk

Al­der­s­re­kor­den i Maj In­vest Ere­mi­ta­ge­lø­bet er det sto­re mål for gulds­me­den fra Fre­de­riks­berg, 95-åri­ge Vil­helm Scho­ma­ck­er. Og hvis de hø­je­re mag­ter vil, tan­ge­rer han na­e­ste år dansk/ca­na­di­e­ren Jan Ei­sen­hardts re­kord på 96 år fra 2002. »Jeg ae­r­grer mig gul og grøn over, at jeg ik­ke kan lø­be i år på grund af en ir­ri­te­ren­de og smer­ten­de akil­les­se­ne. Jeg må nø­jes med at kig­ge på i sko­ven 9. ok­to­ber, hep­pe på fem fa­mi­lie­med­lem­mer og se frem til lø­bet i 2017. Det er godt at ha­ve no­get at gå ef­ter. Jeg har sagt til min la­e­ge, at han skal hol­de mig i li­ve,« si­ger den le­gen­da­ri­ske figh­ter.

Vil­helm Scho­ma­ck­er fik et par lø­be­sko i fød­sels­dags­ga­ve af si­ne børn som 50-årig. Året ef­ter de­bu­te­re­de han i Ere­mi­ta­ge­lø­bet. E-da­gen har si­den va­e­ret en fa­mi­lie­fest i sko­ven. Da han fyld­te 90, fik han og­så et par lø­be­sko. Den­ne gang af kam­me­ra­ter­ne på gym­na­stik­hol­det.

»Jeg sav­ner mi­ne lø­be­tu­re rundt om sø­er­ne, men jeg kom­mer igen,« fast­slår han.

Vil­helm Scho­ma­ck­er blev i 2011 kå­ret af BT som årets mand­li­ge ere­mi­ta­ge­lø­ber.

Tre lø­ben­de ge­ne­ra­tio­ner

Den na­esta­eld­ste, der har gen­nem­ført Ere­mi­ta­ge­lø­bet, er born­hol­me­ren Char­ley Lassen. Slag­te­ren fra Røn­ne løb sit sid­ste løb i Dy­re­ha­ven to må­ne­der før sin 95 års fød­sels­dag.

En af de ae­ld­ste del­ta­ge­re i det 48. Maj In­vest Ere­mi­ta­ge­lø­bet søn­dag 9. ok­to­ber er 87-åri­ge Finn Kristiansen fra Thors­min­de på land­tan­gen mel­lem Vester­ha­vet og Nis­sum Fjord.

I to år har han va­e­ret kap­ta­jn på et fa­mi­lie­hold med fi­re ge­ne­ra­tio­ner, men i år er dat­te­ren Kit­te, 62, ska­det, så ’Team FUT’, som det hed­der ef­ter Finn Kri­sti­an­sens ka­e­le­navn i sin tid i søva­er­net, bli­ver ”kun” på tre ge­ne­ra­tio­ner. Han lø­ber sam­men med bar­ne­bar­net Tho­mas Mørk, 41, og ol­de­bar­net Maya, 16.

FO­TO: SCAN­PIX

Vil­helm Scho­ma­ck­er må sprin­ge over i år, men sat­ser på at ven­de til­ba­ge til Dy­re­ha­ven na­e­ste år og tan­ge­re al­der­s­re­kor­den på 96 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.