Nor­ge vil ud­ryd­de to tred­je­de­le af si­ne ul­ve

BT - - NYHEDER -

ULVEBESTAND Nor­ge plan­la­eg­ger at af­li­ve over to tred­je­de­le af lan­dets ulvebestand. Om­kring 68 ul­ve skøn­nes at le­ve i det fri. Fre­dag blev det be­slut­tet, at op mod 47 af dis­se skal sky­des.

Dy­re­va­erns- og mil­jøor­ga­ni­sa­tio­ner er mod­stan­de­re af den plan­lag­te re­duk­tion i be­stan­den. Det vil få ka­ta­stro­fa­le kon­se­kven­ser for det i for­vej­en svin­den­de an­tal ul­ve, ly­der det. Og­så den nor­ske ven­stre­fløj kom­mer ul­ve­ne til undsa­et­ning.

Sun­ni­va Hol­mås Eids­voll fra So­si­a­li­stisk Ven­stre­par­ti (SV) kal­der det en mas­seslagt­ning af en tru­et dy­reart.

»Det­te er en or­dre på til ud­ryd­de nor­ske ul­ve,« si­ger hun til nyheds­bu­reau­et NTB.

SV kra­e­ver, at kli­ma- og mil­jø­mi­ni­ster Vi­dar Hel­ge­sen fra Høy­re op­ha­e­ver be­slut­nin­gen. Mil­jø­par­ti­et De Grøn­ne er eni­ge.

»Be­slut­nin­gen vil gø­re ul­ve­be­stan­den me­re sår­bar og øger ri­si­ko­en for in­davl. Vi vil op­for­dre re­ge­rin­gen til at stand­se he­le el­ler de­le af jag­ten,« si­ger Rasmus Hans­son, som er bi­o­log og sid­der i Stor­tin­get, Nor­ges svar på Fol­ke­tin­get, for par­ti­et. Skra­em­men­de politik Ver­dens­na­tur­fon­den (WWF) kal­der det en skra­em­men­de politik.

»Det er en re­gu­la­er mas­seslagt­ning. Vi har ik­ke set no­get til­sva­ren­de i na­e­sten 100 år, da ga­engs politik var, at al­le sto­re rov­dyr skul­le ud­ryd­des,« si­ger Ni­na Jen­sen, ge­ne­ral­se­kre­ta­er for WWF i Nor­ge.

Iføl­ge or­ga­ni­sa­tio­nens tal var der sid­ste år mel­lem 65 og 68 ul­ve i Nor­ge. Der­til kom­mer 25 ul­ve, som holdt til på beg­ge si­der af gra­en­sen til Sve­ri­ge.

Gre­en­pea­ce har og­så re­a­ge­ret på be­slut­nin­gen.

»At me­ne, at vi ik­ke for­mår at for­val­te en ulvebestand på over 21 dyr, er uva­er­digt for en na­tur­na­tion som Iføl­ge WWF var der sid­ste år mel­lem 65 og 68 ul­ve i Nor­ge. Der­til kom­mer 25 ul­ve, som holdt til på beg­ge si­der af gra­en­sen til Sve­ri­ge. Det er en re­gu­la­er mas­seslagt­ning

Ul­ve­ne i Nor­ge

Nor­ge,« si­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef Aud Heg­li Nor­dø.

Hvert år fastsa­et­ter de nor­ske po­li­ti­ke­re og de re­gio­na­le vildt­myn­dig­he­der i fa­el­les­skab en kvo­te for re­gu­le­ring af be­stan­den.

Men nor­malt er tal­let va­e­sent­ligt la­ve­re end i år. I 2015 blev der for ek­sem­pel ud­stedt li­cens til at sky­de 16 ul­ve.

Man skal om­kring hund­re­de år til­ba­ge for at fin­de så stort et an­tal som i år. Stor­tin­get fast­sat­te i ju­ni et nyt na­tio­nalt mål for an­tal­let af ul­ve. En un­der­sø­gel­se har si­den vist, at den nor­ske be­stand i 2015/16 lå over det lang­sig­te­de mål, skri­ver NTB.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.