3F: Me­d­ar­bej­de­re skal på hy­giej­ne-kur­sus

BT - - NYHEDER -

Dybt util­freds­stil­len­de. Så­dan be­teg­ner 3F det fak­tum, at et kø­re­klart kur­sus i hy­giej­ne for per­so­ner, der ar­bej­der med svin, end­nu ik­ke er kom­met me­d­ar­bej­de­re til gavn.

Det ob­liga­to­ri­ske kur­sus skal va­e­re med til at re­du­ce­re spred­nin­gen af MRSA-sta­fy­lokok­ker fra stal­de til det om­gi­ven­de sam­fund.

I 2007 var der gan­ske få til­fa­el­de af svi­ne-MRSA i Dan­mark. Fø­ren­de eks­per­ter på om­rå­det vur­de­rer, at der i dag er op mod 12.000 til­fa­el­de, skri­ver Fag­bla­det 3F.

I ef­ter­å­ret 2014 blev en eks­pert­grup­pe ned­sat, og i april 2015 vedt­og et bredt fler­tal i Fol­ke­tin­get en hand­lings­plan, der skal be­ka­em­pe de fryg­te­de MRSAsta­fy­lokok­ker, der er re­si­sten­te over for en ra­ek­ke an­ti­bi­o­ti­ka. I be­gyn­del­sen af ja­nu­ar 2016 pra­e­sen­te­re­de en ar­bejds­grup­pe ind­hol­det til hy­giej­ne­kur­set med den an­be­fa­ling, at kur­set skul­le tra­e­de i kraft hur­tigst mu­ligt. Men kur­set er fort­sat ik­ke ble­vet ud­budt for per­so­ner, der ar­bej­der med svin.

»Kur­set bur­de va­e­re sat i va­erk for la­engst. Det er sim­pelt hen ik­ke godt nok. Vi pres­ser fort­sat på for, at kur­set kan kom­me i gang sna­rest mu­ligt,« si­ger Vagn Hen­rik­sen, for­mand for Den Grøn­ne Grup­pe i 3F.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.