Ke­de­lig valg­kamp er godt nyt for Pu­tin

BT - - NYHEDER -

ved det se­ne­ste par­la­mentsvalg i 2011. En tro­fast va­el­ger­ska­re Det er ik­ke dår­ligt nyt for Vla­di­mir Pu­tins re­ge­ren­de par­ti. Par­tiets mest tro­fa­ste va­el­ger­ska­re er pen­sio­ni­ster, og pen­sio­ni­ster­ne er den en­keltva­el­ger­grup­pe, der har den hø­je­ste valg­del­ta­gel­se, på­pe­ger Alek­sej Grasj­dankin fra me­nings­må­lings­in­sti­tut­tet Le­va­da. Mod­sat val­get i 2011, der end­te i sto­re de­mon­stra­tio­ner mod valgs­vin­del i Moskva, så ty­der in­tet den­ne gang på, at Pu­tins stør­ste po­li­ti­ske ho­ved­pi­ne, den ve­lud­dan­ne­de mid­delklas­se i stor­by­er­ne, har ap­pe­tit på nye pro­te­ster.

»Folk er ban­ge, for­di magt­ha­ver­ne ser pro­te­ster som en uac­cep­ta­bel form for sam­funds­di­a­log. De hu­sker de hår­de straf­fe sid­ste gang,« si­ger Alek­sej Grasj­dankin til avi­sen Vedo­mosti. Mest om uden­rigs­po­li­tik Sam­ti­dig er val­get i hidtil uset grad do­mi­ne­ret af uden­rigs­po­li­tik. An­nek­te­rin­gen af Krim-halvø­en, kri­gen i Østu­krai­ne og den diplo­ma­ti­ske kold­front mel­lem øst og vest har fjer­net fo­kus fra den to år lan­ge Folk her er ik­ke in­ter­es­se­re­de. De tror ik­ke på, at det aen­drer no­get at stem­me Iri­na Troitska­ja, for­mand for en valg­kom­mis­sion øko­no­mi­ske nedtur i Rusland. Imens står de små Kreml-kri­ti­ske par­ti­er split­te­dee og sva­ek­ke­de ef­ter par­ti­le­de­ren og Pu­tin-kri­ti­ke­ren Bo­ris Nemtsov blev skudt og dra­ebt i Moskva sid­ste år.

Iføl­ge me­nings­må­lin­ger vil det re­ge­ren­de par­ti be­va­re sit fler­tal i par­la­men­tet, mens yder­li­ge­re tre Pu­tin-tro par­ti­er ven­tes at kla­re spa­er­re­gra­en­sen på 5 pro­cent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.