Norsk gid­sel fri­gi­vet

BT - - NYHEDER -

LØSKØBT Fi­lip­pi­ner­nes for­svars­chef, Ri­car­do Visaya, be­kra­ef­ter, at nord­man­den Kjartan Sek­kings­tad er fri­gi­vet af mi­li­tan­te is­la­mi­ster ef­ter et års fan­gen­skab. Det gør for­svars­che­fen i en pres­se­er­kla­e­ring, der er sendt til det nor­ske nyheds­bu­reau NTB.

To ca­na­di­ske gids­ler, som var sam­men med Sek­kings­tad, er tid­li­ge­re ble­vet hen­ret­tet af den mi­li­tan­te is­la­mi­sti­ske grup­pe Abu Sayy­af.

Sek­kings­tad skal va­e­re sat fri fre­dag af­ten ef­ter at ha­ve va­e­ret gid­sel i et år i det syd­li­ge Fi­lip­pi­ner­ne.

Sek­kings­tad blev bort­ført i sep­tem­ber sid­ste år sam­men med de to ca­na­di­e­re Jo­hn Rid­sel og Ro­bert Hall samt Halls fi­lip­pin­ske ka­e­re­ste Ma­ri­tes Fl­or.

De be­fandt sig al­le på et luk­suri­øst fe­ri­e­sted på øen Sa­mal i det syd­li­ge Fi­lip­pi­ner­ne, da de blev over­fal­det af de mi­li­tan­te is­la­mi­ster fra Abu Sayy­af. Mi­li­ta­ert pres Den fi­lip­pin­ske for­svars­chef si­ger, at man har lagt et mi­li­ta­er pres på Abu Sayy­af for at få dem til at fri­gi­ve nord­man­den.

»Fri­giv gids­ler­ne og over­giv jer. El­ler bli­ver i ud­s­let­tet af sol­da­ter­ne,« skal iføl­ge NTB hav­de va­e­ret bud­ska­bet til is­la­mi­ster­ne fra Visaya.

Bå­de Rid­sel og Hall blev tid­li­ge­re i år fun­det hals­hug­get. Abu Sayy­af med­del­te, at lø­sesum­men ik­ke var ind­fri­et for de to ca­na­di­e­re. Fl­or blev i ju­ni fri­gi­vet.

Sek­kings­tad har for­ment­lig va­e­ret holdt fan­get på øen Jo­lo.

Fi­lip­pi­ner­nes pra­esi­dent, Rod­ri­go Du­ter­te, ha­ev­de­de for ny­lig, at der er be­talt 7,25 mil­li­o­ner kro­ner i lø­sesum for Sek­kings­tad, men at de is­la­mi­sti­ske op­rø­re­re har brudt de­res del af af­ta­len om at fri­gi­ve ham.

Det vi­des ik­ke, hvem der har be­talt lø­sesum­men. De nor­ske myn­dig­he­der na­eg­ter af prin­cip at bi­dra­ge til lø­se­pen­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.