Hun­dredt­u­sin­der ty­ske­re mod han­del­s­af­ta­ler

BT - - NYHEDER -

Et stort an­tal ty­ske­re gik i går på ga­den i syv ty­ske by­er for at vi­se de­res mod­stand mod fri­han­del­s­af­ta­ler­ne TTIP og Ce­ta, som EU for­hand­ler om med hen­holds­vis USA og Ca­na­da. De­mon­stran­ter­ne me­ner, at af­ta­ler­ne vil un­der­gra­ve de­mo­kra­ti­et og sa­en­ke stan­dar­der­ne for mil­jø­be­skyt­tel­se, fø­de­va­resik­ker­hed og ar­bejds­ta­ge­res ret­tig­he­der.

Un­der det fa­el­les sla­gord ’Stop Ce­ta - stop TTIP’ vi­ste om­kring 70.000 de­mon­stran­ter i Ber­lin de­res mod­stand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.