AE­r­lig og lårkla­sken­de sjov Linda P

BT - - KULTUR -

Pe­ter Wo­hl­le­ben er født i Bonn i 1964. Han er en tysk sko­v­fo­ged og for­fat­ter, der skri­ver om øko­lo­gi­ske em­ner. Han fik sit før­ste job som sko­v­fo­ged i 1987 i Rhe­in­land-Pfalz i 1987. Ef­ter­hån­den som han blev me­re og me­re desil­lu­sio­ne­ret mht. de tek­no­lo­gi­er, der bru­ges til at hånd­te­re sko­ve­ne, be­gynd­te han at skri­ve om dem. I sin 2015-bog om na­tur­li­ge sko­ve, ’Tra­e­er­nes hem­me­li­ge liv’ ser han på tra­e­er­ne i sam­me per­spek­tiv som Ja­cques Cousteau be­nyt­te­de på ha­ve­ne, nem­lig fra ’ind­byg­ger­nes’ syns­vin­kel. Blandt an­det in­tro­du­ce­rer bo­gen be­gre­bet ’Wood-Wi­de Web’, hvori­gen­nem er­na­e­ring og sig­na­ler ud­veks­les blandt tra­e­er. I det dag­li­ge ad­mi­ni­stre­rer Wo­hl­le­ben en bø­ge­skov i kom­mu­nen Hum­mel, Tys­kland. Hans drøm er at la­de de­le af de sto­re ty­ske sko­ve få de­res op­rin­de­li­ge ursko­vspra­eg til­ba­ge. SHOWANMELDELSE

Linda P. ’Nor­mal?’, pre­mi­e­re fre­dag af­ten, Falco­ner Sce­nen

hvis man reg­ner med, at alt, hvad hun forta­el­ler, er sandt – og det gør jeg – får du et sa­er­ligt, ae­r­ligt - og me­get rø­ren­de - ind­blik i, hvem fan­den hun er. Hen­de med hu­en, ha­et­te­trøj­en, hu­moren, ’fjab­ben’, den hår­de ka­eft og de hur­ti­ge be­ma­er­k­nin­ger. Og det he­le kla­e­der hen­de.

Det er sva­ert at kom­me udenom de tek­ni­ske for­styr­rel­ser, som ik­ke ba­re for­sin­ke­de showets be­gyn­del­se, men - gud hja­el­pe mig - stop­pe­de det ef­ter ty­ve mi­nut­ter . . . i ty­ve mi­nut­ter. Om at tur­de va­e­re sig selv ’Stak­kels Linda,’ ta­enk­te jeg. Men det er pra­e­cis det, man ik­ke skal ta­en­ke. For hun forta­el­ler en hi­sto­rie om det mod­sat­te: En trang til ik­ke at vil­le va­e­re hen­de, det er så synd for. Det er det fak­tisk hel­ler ik­ke. Kvin­den har pu­bli­kum i sin hu­le na­e­ve – og­så når tek­nik­ken fuck­er pre­mi­e­ren op og over­la­der det til hen­de at fort­sa­et­te fe­sten, trods utak­nem­me­li­ge vil­kår og kvajebajer til tek­nik­ken.

Showet hand­ler om at tur­de va­e­re sig selv. Uan­set hvad du fik med fra be­gyn­del­sen. Om had til sig selv som pi­ge, for­di en fortabt fars sa­et­ning aen­dre­de li­vet. Og om alt mu­ligt an­det. Det er al­vor­ligt. Og det er – selv­føl­ge­lig – og­så sjovt. I før­ste af­de­ling. Det er ba­re ik­ke he­le ti­den sjovt.

Men slap af. Du klap­per dig på lå­re­ne af grin. Du ken­der hen­de godt. I før­ste af­de­ling, hvor vi hil­ser på hen­de fra gam­le da­ge – og i det sprog, vi ken­der hen­de for. På psy­ko­logsen­gen. Skri­gen­de barn­lig. Med gyld­ne kom­men­ta­rer til Fa­ce­book, nar­re­fis­se og skuf­fe­jern, Og om no­get langt vig­ti­ge­re. Al­ko­hol­mis­brug og vold­ta­egt, f.eks.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.