El­ser

BT - - KULTUR -

tra­e­er ad­va­rer an­dre tra­e­er om fjen­der i na­er­he­den. De ud­skil­ler ad­var­sels­stof­fer, der skal gø­re et trae min­dre at­trak­tivt for dyr, der kan fin­de på at spi­se af bla­de­ne.

En af de mest op­sigtsva­ek­ken­de op­lys­nin­ger i bo­gen hand­ler om tra­e­ver­de­nens hem­me­li­ge svar på men­ne­ske­nes in­ter­net: Lys­le­der­ag­ti­ge svam­pe­t­rå­de, der er spa­endt ud mel­lem tra­e­er­ne un­der jor­den og som ba­e­rer de sig­na­ler, tra­e­er­ne sen­der til hin­an­den. Yo­ga­måt­te-lit­te­ra­tur Ik­ke over­ra­sken­de har Herr Wo­hl­le­bens bog vakt debat i Tys­kland. For er det vi­den­skab el­ler ba­re en plat om­gang na­tio­nal­ro­man­tik? For 30 år si­den var en stor del af de ty­ske sko­ve ramt af en epi­de­mi, der var ta­et på at la­eg­ge lan­det øde. Po­si­ti­ve kri­ti­ke­re me­ner, at bo­gen min­der os om at hu­ske at pas­se på na­tu­ren.

En kri­ti­ker kal­der bo­gen en gang plat yo­ga­måt­te-lit­te­ra­tur, der ud­fyl­der en stor la­tent spi­ri­tu­el sult i et land, hvor par­ti­et De Grøn­ne har haft stor be­tyd­ning, si­den det kom frem. Om bo­gen får sam­me be­tyd­ning i Dan­mark, ved vi først se­ne­re. Men det er vel ik­ke helt umu­ligt at fo­re­stil­le sig Al­ter­na­ti­vet af­hol­de sin na­e­ste kon­gres i Rold Skov? Tra­e­fora­el­dre bor sam­men med de­res børn, kom­mu­ni­ke­rer med dem, støt­ter dem, ef­ter­hån­den som de vok­ser, de­ler na­e­rings­stof­fer med dem, der er sy­ge el­ler ka­em­per. De kan end­da ad­va­re hin­an­den om fo­re­stå­en­de fa­rer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.