Koge­ko­nen run­der et skar­pt hjør­ne

BT - - NAVNE - Løs­nin­ger fra i går:

Sva­er Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ra­ek­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­tra­e­de me­re end én gang i hver ra­ek­ke , ko­lon­ne og

Ca­mil­la Plum er født i 1956, og er oprin­de­ligt ud­dan­net ar­ki­tekt og in­du­stri­el de­sig­ner. For 20 år si­den ka­ste­de hun sin ka­er­lig­hed på Fug­leb­jerg­gaard i den nord­s­ja­el­land­ske by Hels­in­ge, som hun dri­ver øko­lo­gisk. Hun kal­der sig nu ’selvla­ert koge­ko­ne, fored­rags­hol­der, ko­ge­bogs­for­fat­ter, madskri­bent’ og har - ud­over at skri­ve bø­ger og ar­tik­ler om så­vel ha­ve­brug som mad­lav­ning - la­vet en ra­ek­ke mad- og ha­ve­pro­gram­mer for DR, som si­den­hen er ble­vet ge­nud­sendt fle­re gan­ge. Ca­mil­la Plum har fi­re børn, her­i­blandt tvil­lin­ger­ne Ni­els og Carl. Det var sidst­na­evn­te, der for et par år si­den stod bag den fryg­te­li­ge mis­hand­ling og slagt­ning af po­ny­en Tarzan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.