ET LOS BAGI TIL M

BT - - SONDAG -

MODEUGE I NEW YORK

Mo­deu­gen luk­ke­de med et brag, da Marc Ja­cobs i tors­dags pra­e­sen­te­re­de sin for­års- og som­mer­kol­lek­tion. Og showet gi­ver sta­dig gen­lyd på de so­ci­a­le me­di­er. Med alt fra far­ve­rig pels og spa­ce-ag­ti­ge sølv­jak­ker til la­e­der­pat­chwork og ro­man­ti­ske kra­ver, gav Marc Ja­cobs et show, der igen i år over­ra­ske­de he­le mo­de­ver­de­nen.

»Der er glim­mer, far­ver, neon og po­pkul­tur – der er fuld knald på i et mo­de­bil­le­de, der el­lers er lidt me­re ke­de­ligt, kom­merci­elt og hver­dags­ag­tigt. Han la­ver no­get af det, der kan få os til at drøm­me og un­dres og la­en­ges,« si­ger mo­de­eks­pert Mous­sa Mchan­ga­ma, der er di­gi­tal re­dak­tør på Cover.

I sa­e­so­nens show vi­ste de­sig­ne­ren, at han, trods si­ne 53 år, end­nu ik­ke har mi­stet sin fa­sci­na­tion af den op­rør­ske ung­dom­skul­tur. Og op­rør, det fik han. Al­le mo­del­ler­ne var nem­lig ud­sty­ret med fal­ske dre­ad­lo­cks, som har va­e­ret an­led­ning til en del rø­re på de so­ci­a­le me­di­er. Blandt an­det på Twit­ter ra­ser bru­ge­re over, at Marc Ja­cobs ’stja­e­ler fra ras­ta-kul­tu­ren’, men va­el­ger over­ve­jen­de at bru­ge hvi­de mo­del­ler i sit show.

Twit­ter­bru­ge­ren @rn­bzains skri­ver: ’Hvis Marc Ja­cobs vil fø­je sort kul­tur til sin mo­de, hvor­for har han så ik­ke ba­re an­sat sor­te mo­del­ler med vir­ke­li­ge dre­ad­lo­cks?’

Mous­sa Mchan­ga­ma me­ner dog ik­ke, at li­ge pra­e­cis det­te ek­sem­pel går over gra­en­sen.

»De­sig­ne­re skal al­tid ta­en­ke sig om, og nog­le dum­mer sig helt vildt. Men det her er ab­so­lut ik­ke det va­er­ste ek­sem­pel vi har set i mo­de­bil­le­det over­ho­ve­det,« si­ger Mous­sa Mchan­ga­ma.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.