K

BT - - SONDAG -

en­der du det, når brø­d­et sma­ger dej­ligt me­get af smør, og krum­men er ek­stra blød og na­e­sten ka­ge­ag­tig? Må­ske har du sat ta­en­der­ne i det, der i vir­ke­lig­he­den er klas­sisk fransk brio­che­brød. »Brio­che er sinds­sygt la­ek­kert. En fed, eng­le­blød og la­ek­ker krum­me, der na­er­mest smel­ter på tun­gen,« forta­el­ler BTs brød­ba­ger Ni­co­lai Skyt­te.

Brio­che er en fransk dej, der la­ves li­ge­som al­min­de­lig bol­le­dej, dvs. blød­dej som ae­l­tes og for­mes, li­ge­som bol­le­dej kan. Den skal med an­dre ord ik­ke rø­res, som en kage skal. Al­li­ge­vel min­der den lidt om kage. Tak­ket va­e­re mas­ser af smør og aeg.

»Brio­che er me­re kage end brød, men i Frank­rig la­ver man alt fra bol­ler og brød til sneg­le af brio­che­dej­en. Det kan man sag­tens. Det er den ri­ge smørs­mag, der gør det så la­ek­kert,« forta­el­ler Ni­co­lai Skyt­te.

I Frank­rig spi­ses brio­che som re­gel som bol­le til mor­gen­mad el­ler sna­ck. Nog­le gan­ge med ro­si­ner i, an­dre gan­ge med an­dre frug­ter el­ler cho­ko­la­de i. Men dej­en er og­så op­lagt til sneg­le, som Ni­co­lai Skyt­tes op­skrift i den­ne uge og­så vi­ser.

»I Dan­mark la­ver vi jo sneg­le af blød­dej, det vil si­ge med me­get min­dre aeg og smør i dej­en. Hvis der over­ho­ve­det er smør i, for dan­ske ba­ge­re bru­ger hel­le­re mar­ga­ri­ne, desva­er­re,« ly­der det fra Ni­co­lai Skyt­te.

Mar­ga­ri­nen er bil­li­ge­re, men sma­ger ik­ke na­er så godt som smør og kli­strer i mun­den i ste­det for at smel­te. Sma­gen og for­nem­mel­sen af smør gør he­le for­skel­len, me­ner Ni­co­lai Skyt­te.

»Hvis du godt kan li­de sneg­le, så bag di­ne eg­ne af brio­che­dej og med mas­ser af godt smør i. Du vil ty­de­ligt kun­ne sma­ge for­skel­len. Det er ba­re no­get helt an­det,« lover BTs brød­ba­ger.

’’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.