Mi­ck­ey tryl­le­bin­der

BT - - REJSER -

Med ‘Mi­ck­ey and the Magi­ci­an’ by­der Dis­neyland Pa­ris på 28 mi­nut­ters for­ry­gen­de un­der­hold­ning

MI­CK­EY MOUSE De si­ger, at hver en de­tal­je er vendt, hver en del­ta­ger er ve­jet og fun­det tung nok. Og at fol­ke­ne bag er nog­le af bran­chens bed­ste. Og man tror dem. ‘Mi­ck­ey and the Magi­ci­an’ er en halv ti­me med sang, dans og magi, så pu­bli­kum sid­der tryl­le­bun­det i sto­le­ne.

Et be­søg i Dis­neyland Pa­ris er og­så en mu­lig­hed for at se shows.

Hur­tigt ind, hur­tigt ud, det er grun­didéen, for »ga­ester­ne skal og­så prø­ve for­ly­stel­ser og spi­se i en af de man­ge re­stau­ran­ter,« ly­der ana­ly­sen.

Mak­si­malt må fo­re­stil­lin­gen va­re en halv ti­mes tid, så der er skåret ind til be­net i kom­pak­te forta­el­lin­ger, der ud over at lok­ke be­sø­gen­de til for­ly­stel­ses­par­ken øst for Pa­ris – og­så er et for­søg på – iføl­ge den mu­si­kal­ske in­struk­tør Va­si­le Sir­li – at gi­ve men­ne­sker, der ik­ke har op­le­vet de overdå­di­ge mu­si­cals på Bro­adway og Lon­don West End mu­lig­he­den for snu­se til ver­den.

‘Mi­ck­ey and the Magi­ci­an’ vir­ker på den front ef­ter hen­sig­ten. Vi – far og un­der­teg­ne­de samt søn­ner­ne Rasmus, 11, og Fre­de­rik, 8, har få­et mod på me­re af den slags ef­ter de 28 ha­es­bla­e­sen­de mi­nut­ter.

Ar­bej­det på showet har stå­et på i me­re end et år. 700 dan­se­re og san­ge­re har bl.a. va­e­ret igen­nem ca­sting­pro­ces­sen, og for man­ge af de op­tra­e­den­de er Dis­ney-fo­re­stil­lin­ger­ne et spring­bra­et til net­op de stør­ste sce­ner i New York og Lon­don.

‘Mi­ck­ey and the Magi­ci­an’ ta­ger sit ud­gangs­punkt i en pa­ri­sisk lej­lig­hed i det 19. år­hund­re­de. In­spira­tion er hen­tet fra bl.a. il­lu­sio­ni­sten Ge­or­ges Méliés og den be­røm­te magi­ker Ro­bert-Hou­din.

Mi­ck­ey skal ren­gø­re lej­lig­he­den før so­l­op­gang. Den be­røm­te mus bli­ver – selv­føl­ge­lig – di­stra­he­ret, og magi­en slip­pes løs. I ut­ro­li­ge sce­neskift kom­mer pu­bli­kum igen­nem en hånd­fuld af de stør­ste Dis­neyklas­si­ke­re.

‘Mi­ck­ey and the Magi­ci­an’ kan op­le­ves frem til ja­nu­ar 2017. MELODIER I ‘MI­CK­EY AND THE MAGI­CI­AN’

Aske­pot (Cin­de­rel­la): ’A dream is a Wish Your Heart Ma­ke’ Skøn­he­den og Udy­ret (Beauty and the Beast): ’Beauty and the Beast’ Lø­ver­nes Kon­ge (The Lion King) : ’Circ­le of Li­fe’ Alad­din: ’A Fri­end Li­ke Me’ Frost (Frozen): ’Let it Go’ – Ny kom­po­si­tion, ’Let the Magic Shine’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.