Stor­kamp på vej

Pa­tri­ck Ni­el­sen kan va­e­re på vej mod en re­gu­la­er stor­kamp mod Art­hur Abra­ham

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Re­mar | da­lu@sporten.dk

Man­ge bok­se­fans vil må­ske me­ne, at dan­ske Pa­tri­ck Ni­el­sen trods 29 pro­fes­sio­nel­le kam­pe sta­dig mang­ler at mø­de en re­gu­la­er klassemodstander i rin­gen. Men så­dan en kamp kan nu va­e­re på vej til Pa­tri­ck Ni­el­sen. BT er­fa­rer nu fra sa­er­de­les ve­lun­der­ret­te­de kil­der, at der er en re­el chan­ce for, at Pa­tri­ck Ni­el­sen mø­der den tid­li­ge­re ver­dens­me­ster Art­hur Abra­ham. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er pla­nen, at kam­pen mel­lem Pa­tri­ck Ni­el­sen og Art­hur Abra­ham skal va­e­re et så­kaldt ’eli­mi­na­tor-op­gør’, hvor vin­de­ren får chan­cen for en VM-ti­telkamp i su­per­mel­lemva­egt hos WBO mod den nu­va­e­ren­de me­ster, me­xi­ka­ne­ren Gil­ber­to Ra­mi­rez.

Pa­tri­ck Ni­el­sens pro­mo­tor, Team Sau­er­land, har in­gen kom­men­ta­rer til BT. Men bå­de Kal­le og Nis­se Sau­er­land har tid­li­ge­re talt varmt om mu­lig­he­den for at la­de Pa­tri­ck Ni­el­sen mø­de Art­hur Abra­ham.

Sand­syn­lig­he­den bli­ver da hel­ler ik­ke min­dre af, at så­vel Pa­tri­ck Ni­el­sen som Art­hur Abra­ham er på kon­trakt hos net­op Team Sau­er­land, og der­for skal pro­mo­to­ren i prin­cip­pet blot bli­ve enig med si­ne eg­ne bok­se­re om be­tin­gel­ser­ne. Sig­ter mod de­cem­ber En af de be­tin­gel­ser, der er i spil, er ste­det og da­to­en for kam­pen. Og her ar­bej­des der med mu­lig­he­den for at af­vik­le op­gø­ret lør­dag 10. de­cem­ber i år i Brønd­by Hal­len, hvor Pa­tri­ck Ni­el­sen sid­ste år i de­cem­ber bok­se­de sin se­ne­ste kamp, da han be­sej­re­de ri­va­len Ru­dy Mar­kus­sen i det skan­da­leom­bru­ste op­gør, der blev døbt ’Ondt blod’.

Det er dog vig­tigt at un­der­stre­ge, at der sta­dig er en del for­hand­lin­ger for­u­de, før den po­ten­ti­el­le su­per­kamp mel­lem Pa­tri­ck Ni­el­sen og Art­hur Abra­ham bli­ver en re­a­li­tet. Men der er en se­ri­øs mu­lig­hed for, at det sker.

BT var i går i kon­takt med Pa­tri­ck Ni­el­sens ma­na­ger, Si­mon Lundt. Han vil­le hver­ken be- el­ler af­kra­ef­te, om han fø­rer for­hand­lin­ger med Team Sau­er­land om at la­de Pa­tri­ck Ni­el­sen mø­de Art­hur Abra­ham.

»Hvis vi fik et rig­tigt til­bud om at mø­de Art­hur Abra­ham, vil­le jeg ta­ge det se­ri­øst og se på det,« si­ger Si­mon Lundt og til­fø­jer:

»Men der vil­le va­e­re no­get øko­no­mi, som skul­le kun­ne ha­en­ge sam­men, hvis vi kom der­til og fik et til­bud om den kamp.«

Selv om Art­hur Abra­ham er ble­vet 36 år, hol­der tysk-ar­me­ni­e­ren sta­dig et højt ni­veau. Se­ne­st slog han nemt nor­ske Tim Ro­bin Li­haug, men kam­pen for­in­den tab­te Art­hur Abra­ham sin VM-ti­tel hos WBO til Gil­ber­to Ra­mi­rez på ude­ba­ne i Las Ve­gas. Me­xi­ka­ne­ren er i øv­rigt høj­re­fod­s­bok­ser li­ge­som Pa­tri­ck Ni­el­sen, og det hav­de Art­hur Abra­ham me­re end sva­ert ved at fin­de en løs­ning på. TV3 Sport er in­ter­es­se­ret For at en kamp mel­lem Pa­tri­ck Ni­el­sen og Art­hur Abra­ham skal kun­ne bli­ve til vir­ke­lig­hed, kra­e­ver det øko­no­misk op­bak­ning fra Team Sau­er­lands dan­ske TV-part­ner, TV3 Sport.

Kim Mik­kel­s­sen, der er le­den­de re­dak­tions­chef hos TV3 Sport, ser po­si­tivt på ide­en om at ska­be en ny stor­kamp i su­per­mel­lemva­egt på dansk grund.

»Hvis det skul­le bli­ve til no­get, er det en kamp, der vil­le kun­ne ka­ta­pul­te­re Pa­tri­ck Ni­el­sen op, hvor vi rig­tig ger­ne vil ha­ve ham. Med det cv Art­hur Abra­ham har, og de mod­stan­de­re han har mødt, er han sta­dig et navn, der står respekt om. Og kan Pa­tri­ck Ni­el­sen slå ham, så kan han fø­res vi­de­re frem mod rig­tig spa­en­den­de op­ga­ver. Det er en kamp, vi rig­tig ger­ne vil­le va­e­re in­vol­ve­ret i,« si­ger Kim Mi­k­kel­sen til BT.

FOTOMONTAGE: IRIS, BJAR­KE BO OL­SEN OG AFP

BLÅ BOG NAVN: Art­hur Abra­ham ALDER: 36 år NATIONALITET: Bor i Tys­kland, men født i Ar­me­ni­en. SEJRSSTATISTIK: 45 sej­re (30 KO), 5 tab­te, 0 uaf­gjort MERITTER: Ver­dens­me­ster i mel­lemva­egt hos IBF. Nå­e­de til se­mi­fi­na­len i Su­per Six, hvor han tab­te til Carl Froch. Blev se­ne­re ver­dens­me­ster i su­per­mel­lemva­egt over fle­re om­gan­ge hos WBO. Pa­tri­ck Ni­el­sen (th.) kan va­e­re på vej mod en kamp mod den tid­li­ge­re ver­dens­me­ster hos WBO, ty­ske­ren Art­hur Abra­ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.