Bendtner ser frem til at mø­de Ar­se­nal

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HJEMMEBANEDEBUT hav­de la­vet fem aen­drin­ger i star­top­stil­lin­gen i for­hold til 2-2-kam­pen på ude­ba­ne mod Ro­t­her­ham i midt­u­gen. Bendtner var dog ik­ke en af fransk­man­dens ud­valg­te fra start. Li­ge­som i sin de­but mod Ro­t­her­ham blev den dan­ske an­gri­ber, der for halvan­den uge si­den skrev un­der på en to­årig kon­trakt med klub­ben, sendt på ba­nen med en halv ti­me igen af kam­pen, der på det tids­punkt stod 1-1.

Kort ef­ter brag­te ga­ester­ne fra Norwich sig af­gø­ren­de i front, og Not­ting­ham Fo­rest ind­kas­se­re­de det før­ste ne­der­lag på hjem­me­ba­ne i den­ne sa­e­son. Der­med har den tra­di­tions­ri­ge klub, der ons­dag kun fik uaf­gjort mod bund­hol­det Ro­t­her­ham, ik­ke få­et den bed­ste op­takt til kam­pen mod Ar­se­nal på tirs­dag. Her ga­e­ster Ni­ck­las Bendt­ners tid­li­ge­re klub Not­ting­ham i den en­gel­ske Li­ga Cup, og dan­ske­ren la­eg­ger ik­ke skjul på, at det bli­ver no­get helt spe­ci­elt.

»Det er helt sik­kert et mål for mig (at spil­le kam­pen, red.). Det vil­le va­e­re smukt for mig at kom­me til­ba­ge og va­e­re klar til at spil­le mod Ar­se­nal,« si­ger den 28-åri­ge dan­sker i et stort in­ter­view, som man kun­ne la­e­se i kamp­pro­gram­met til hjem­me­kam­pen mod Norwich. Be­dømt til 6 ud af 10 Med ne­der­la­get til Norwich tab­te Bendtner og co. ter­ra­en i The Cham­pions­hip, hvor hol­det med en sejr var kom­met á po­int med Pre­mi­er Le­ague-nedryk­ker­ne, der i ste­det krav­le­de op på en an­den­plads i ta­bel­len.

Bendtner hav­de et ho­ved­stød mod slut­nin­gen af kam­pen, der gik ta­et for­bi den ene stol­pe, men det var det ta­et­te­ste, Not­ting­ham Fo­rest kom på at få po­int ud af an­stren­gel­ser­ne.

Ef­ter kam­pen var Phi­lip­pe Mon­ta­ni­er ik­ke til­freds med sit holds mang­len­de skarp­hed.

»Norwich hav­de ot­te skud på mål i dag (i går, red.), og vi hav­de kun to, så det er ik­ke ac­cep­ta­belt. Det har va­e­ret for­skel­len i dag (i går, red.), for Det vil­le va­e­re smukt for mig at kom­me til­ba­ge og va­e­re klar til at spil­le mod Ar­se­nal vi har ik­ke va­e­ret go­de nok i beg­ge en­der af ba­nen. Norwich er et af de bed­ste hold i liga­en, men vi skal va­e­re me­re sta­bi­le over 90 mi­nut­ter,« sag­de Fo­rest-ma­na­ge­ren iføl­ge klub­bens hjem­mesi­de.

Den lo­ka­le avis Not­ting­ham Post gav ef­ter kam­pen den dan­ske an­gri­ber ka­rak­te­ren 6 ud af 10. I be­døm­mel­sen ly­der det: »He­a­de­de for­bi mål fra en god po­si­tion. Gjor­de sig na­e­sten til helt, men ik­ke helt.«

Hjem­me­hol­dets mål blev sat ind af man­den, som Bendtner af­lø­ste ef­ter en ti­mes spil, Apo­sto­los Vel­li­os. Den gra­e­ske an­gri­ber med en for­tid i FC Vestsja­el­land score­de der­med for tred­je kamp i tra­ek, og Bendt­n­er­kon­kur­ren­ten har vir­ke­lig fun­det må­l­for­men ef­ter dan­ske­rens an­komst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.