Jeg sy­nes sgu, at jeg har vist, at jeg kun­ne va­e­re med fra dag ét

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IN­TER­VIEW Der er en ver­den til for­skel på Riza Dur­mi­sis til­va­e­rel­se før og ef­ter skif­tet til span­ske Be­tis. På de tryg­ge ram­mer hjem­me hos mor og far i lej­lig­he­den i Is­høj, hvor han er vok­set op, og på at bo i Se­vil­la, som na­er­mest ik­ke kun­ne lig­ge la­en­ge­re va­ek i Eu­ro­pa. På at va­e­re ven­stre­ba­ck i Brønd­by, hvor hans di­rek­te mod­stan­der i hans sid­ste su­per­liga-kamp hed Si­mon Kroon, og så de­bu­te­re i La Li­ga over for Lio­nel Mes­si, ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler. »Det var en rig­tig stor op­le­vel­se. Mø­de et af ver­dens bed­ste hold og få ind un­der hu­den, hvor­dan det er at spil­le mod dem, så man kan se, hvor langt man er fra top­pen. Der er selv­føl­ge­lig en del op, men det var ut­ro­lig la­e­re­rigt at se, hvor­dan de an­dre spil­le­re be­va­e­ger sig. Rig­tig in­spi­re­ren­de,« si­ger Riza Dur­mi­si til BT om de­bu­ten for knap en må­ned si­den, der end­te med en hu­ske­ka­ge på 2-6, men hvor ven­stre­ba­ck­en ef­ter­føl­gen­de kun­ne trø­ste sig med, at Bar­ce­lo­na ik­ke score­de mål fra hans si­de, og at han skaf­fe­de det fris­park, der før­te til an­da­lu­si­er­nes før­ste scor­ing.

Da BT fan­ger ham på te­le­fo­nen fre­dag mor­gen, er han på vej til tra­e­ning, selv om Be­tis om af­te­nen skal spil­le kamp mod Gra­na­da.

»Det var ik­ke no­get, vi gjor­de i Brønd­by. Det er me­get rart li­ge at få gang i kroppen og mø­de gut­ter­ne, selv om det er 10 ti­mer før, at kam­pen skal spil­les. Det er så varmt, så vi spil­ler ret sent. Man kan na­e­sten ik­ke tra­ek­ke vej­ret, når det er var­mest,« si­ger Dur­mi­si, der om af­te­nen fik et gult kort i en dra­ma­tisk 2-2-kamp, der bød på 13 kort - her­af to rø­de - og 38 af­slut­nin­ger. Alt er en tand stør­re Tra­e­nin­gen i Be­tis er og­så no­get an­der­le­des end i Brønd­by, forta­el­ler Riza Dur­mi­si:

»Der snak­kes selv­føl­ge­lig spansk, og tin­ge­ne bli­ver gjort på de­res må­de. Der er fle­re folk in­de over sta­ben, og fle­re folk, der står for, at tra­e­nin­gen er knivskarp. I Dan­mark er det tra­e­ner­ne og as­si­sten­ter­ne, der står for det, men her er der folk, der sør­ger for, at ba­nen bli­ver stil­let op, som den skal, at støv­ler­ne bli­ver pud­set og det he­le. Det er ba­re stør­re. Hvis jeg skal sam­men­lig­ne det med Dan­mark, er det he­le ba­re li­ge en tand stør­re.«

Det ga­el­der og­så in­ten­si­te­ten og tem­po­et.

»Man kan godt se, at folk ta­en­ker en fl­int hur­ti­ge­re, end hvad man er vant til der­hjem­me, ik­ke? Det er selv­føl­ge­lig sva­ert at vur­de­re ud fra tre kam­pe, men ud fra det jeg har op­le­vet, sy­nes jeg, det er to el­ler tre ni­veau­er hø­je­re, end hvad jeg var vant til,« si­ger Riza Dur­mi­si, der dog sag­tens fø­ler, at han kan va­e­re med:

»Jeg har al­tid vidst, at jeg godt kun­ne føl­ge med på det her ni­veau. Jeg var selv­føl­ge­lig spa­endt på, hvor sta­er­kt det vil­le gå, men jeg sy­nes sgu, at jeg har vist, at jeg kun­ne va­e­re med fra dag ét.« Be­tis’ bed­ste ind­køb Stør­re har om­va­elt­nin­gen alt­så hel­ler ik­ke va­e­ret for den dan­ske lands­holds­spil­ler, der og­så fø­ler, det er gå­et hur­ti­ge­re end for­ven­tet med at in­te­gre­re sig på hol­det, la­e­re et nyt sprog og fal­de til i en frem­med by.

»Det er helt, helt fan­ta­stisk, jeg er ut­ro­ligt glad for at va­e­re her. Se­vil­la er en rig­tig dej­lig by. Til folk, der ik­ke har va­e­ret her, kan jeg kun an­be­fa­le det. Der er shop­ping, sight­se­e­ing, og man kan gø­re li­ge, hvad man har lyst til. Der er ra­re men­ne­sker, og man stres­ser ik­ke over­ho­ve­det. Det er en helt ’chil­le­ren’ by,« ly­der det ro­sen­de fra Riza Dur­mi­si.

Fak­tisk har han im­po­ne­ret så me­get i sin før­ste sa­e­son som ud­land­spro­fes­sio­nel, at han af den lo­ka­le avis, Esta­dio Depor­ti­vo, er ble­vet kaldt for klub­bens bed­ste ind­køb den­ne som­mer.

»Det er Hvis jeg skal sam­men­lig­ne det med Dan­mark, er det he­le ba­re li­ge en tand stør­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.