Hvad sker Form

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NYE EJE­RE Det kom­merci­el­le sel­skab bag For­mel 1 er ble­vet solgt. For ot­te mil­li­ar­der dol­lar – i run­de tal 50 mil­li­ar­der kro­ner – har det ame­ri­kan­ske sel­skab Li­ber­ty Me­dia købt ka­pi­tal­fon­den CVCs ak­tier, og er der­med sel­ska­bets ho­ve­d­ak­tio­na­er. Men Li­ber­ty Me­dia har ik­ke købt For­mel 1-VM – det ejes sta­dig af det in­ter­na­tio­nal bilsport­s­for­bund, FIA. Det er den af­gø­ren­de ak­tiepost i Del­ta Topco der har skif­tet ejer. Del­ta Topco er hol­dings­el­ska­bet i en avan­ce­ret kon­struk­tion, der ejer de kom­merci­el­le ret­tig­he­der til For­mel 1-VM.

Del­ta Topco, der blev grund­lagt af den tid­li­ge­re brugt­vogns­for­hand­ler og team­e­jer Ber­nie Ec­c­le­sto­ne, har lea­set de kom­merci­el­le ret­tig­he­der til For­mel 1-VM på en lang­tids­kon­trakt, der ud­lø­ber i 2113.

Når hand­len er en­de­lig gen­nem­ført i lø­bet af for­å­ret 2017, sid­der Li­ber­ty Me­dia på ak­tie­ma­jo­ri­te­ten og der­med ved bor­den­den, når spor­tens frem­tid skal af­gø­res. Men an­dre og min­dre ak­tiepo­ster ejes fort­sat af blandt an­dre et norsk in­ve­ste­rings­sel­skab, in­ve­ste­rings­ban­ken Le­h­man Bro­t­hers og Ber­nie Ec­c­le­sto­ne per­son­ligt.

Det cen­tra­le sel­skab i Del­ta Topco hed­der FOM – For­mu­la One Ma­na­ge­ment. Det er FOM – og der­med de nye eje­re – der be­stem­mer hvil­ke lan­de, der skal med i VM-ka­len­de­ren, hvil­ke tv-ka­na­ler der må vi­se dem, hvad der står på ban­de­re­k­la­mer­ne – og hvad det alt sam­men ko­ster. Det er og­så FOM der for­hand­ler med de 11 team og di­stri­bu­e­rer spor­tens ind­ta­eg­ter mel­lem dem (ef­ter fradrag af et ’ad­mi­ni­stra­tions­ge­byr’, na­tur­lig­vis).

FIA ejer alt­så sta­dig For­mel 1-VM, og for­bun­det har fak­tisk og­så ve­to­ret i for­hold til, hvem der ejer de kom­merci­el­le ret­tig­he­der. Den­ne ve­to­ret vil man dog ik­ke gø­re brug af, for al­le i For­mel 1 er gla­de for, at Li­ber­ty Me­dia nu af­lø­ser ka­pi­tal­fon­den CVC som ejer af de kom­merci­el­le ret­tig­he­der. Bil­li­ge­re bil­let­ter CVC køb­te ak­tie­ma­jo­ri­te­ten i FOM i 2005. Li­ge si­den har ka­pi­tal­fon­den nå­des­løst mal­ket sporten for mil­li­ar­der af kro­ner, der er ’for­s­vun­det’ til ano­ny­me ak­tio­na­e­rer. De før­ste mel­din­ger fra Li­ber-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.