Magnus­sen star­ter for­an Pal­mer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SVA­ER TID til BT ef­ter gårs­da­gens kva­li­fi­ka­tion.

Dan­ske­ren hav­de før tid­tag­nin­gen få­et op­da­te­ret sin Re­nault-mo­tor, men uden at det for al­vor gav af­kast på ba­nen.

»Den nye mo­tor-up­da­te gjor­de ik­ke den sto­re for­skel, men der var lidt bed­re ’dri­vea­bi­li­ty’. Den nye ben­zin gav og­så en smu­le me­re ef­fekt – ik­ke me­get, men al­li­ge­vel im­po­ne­ren­de, hvad man kan få ud af bra­end­stof­fet ale­ne,« for­tal­te Ke­vin Magnus­sen.

Det med at skul­le slå Jo­ly­on Pal­mer er ble­vet et man­tra i me­di­er­ne, som sa­e­so­nen igen­nem har sat stor fo­kus på den in­ter­ne du­el hos Re­nault. Den kamp fø­rer Ke­vin Magnus­sen fort­sat ef­ter kva­li­fi­ka­tio­nen, og den 23-åri­ge dan­sker slog sam­ti­dig fast, at det og­så er du­el­len med Jo­ly­on Pal­mer, han i før­ste om­gang fo­ku­se­rer på i øje­blik­ket.

»Selv­føl­ge­lig er det vig­tigt (at slå Pal­mer, red.). Det bli­ver der jo kig­get på nu her, hvor der skal va­el­ges kø­re­re. Hvis der kom­mer en si­tu­a­tion, hvor det kun er den ene, der skal skif­tes, ga­el­der det om ik­ke at va­e­re ham. Det er før­ste­pri­o­ri­tet, og så er det selv­føl­ge­lig ae­r­ger­ligt der­ef­ter ik­ke at kom­me hø­je­re op i tid­tag­nin­gen,« sag­de Ke­vin Magnus­sen til TV3 Sport.

STARTPOSITIONER 1. Ni­co Ros­berg, Mer­ce­des 2. Da­ni­el Ric­ci­ar­do, Red Bull 3. Lewis Ha­milt­on, Mer­ce­des 4. Max Ver­stap­pen, Red Bull 5. Ki­mi Raik­ko­nen, Fer­ra­ri 6. Car­los Sainz, Toro Ros­so 7. Da­ni­il Kvy­at, Toro Ros­so 8. Ni­co Hül­ken­berg, For­ce In­dia 9. Fer­nan­do Alonso, McLa­ren 10. Ser­gio Pérez, For­ce In­dia

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.