R der med el 1?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ty Me­dia ty­der på, at man i langt hø­je­re grad vil bru­ge ind­ta­eg­ter­ne til at ud­vik­le og for­bed­re sporten til gavn for til­sku­e­re, team, sponso­rer og i sid­ste en­de og­så de nye eje­re. Der er for ek­sem­pel al­le­re­de nu ryg­ter om, at bil­let­pri­ser­ne skal sa­en­kes mar­kant, så al­le grand­prixer igen kø­res for fyld­te tri­bu­ner.

Spa­en­din­gen kon­cen­tre­rer sig nu om Ber­nie Ec­c­le­sto­nes rol­le un­der de nye eje­re. CVC over­lod kloge­ligt den dag­li­ge drift af sporten til den 85-åri­ge eng­la­en­der, der ef­ter man­ges me­ning er den ene­ste, der kan sty­re For­mel 1-bu­tik­ken ef­fek­tivt. Der ren­der man­ge sto­re ego­er rundt i pad­do­ck­en, og kun Ec­c­le­sto­ne kan med sin hi­sto­rie – al­le i For­mel 1 skyl­der Ber­nie en tje­ne­ste – og per­son­lig­hed op­ret­hol­de en vis or­den. Der­for har Li­ber­ty Me­dia og­så til­budt Ec­c­le­sto­ne at fort­sa­et­te som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fo­re­lø­big tre år.

De nye eje­re skal og­så ta­ge stil­ling til en kom­men­de EU-sag, der kan true spor­tens frem­tid. To af de min­dre team, Sau­ber og For­ce In­dia, har ind­bragt spor­tens or­ga­ni­sa­tion for EUs kon­kur­ren­ce­kom­mis­sa­er, dan­ske Mar­gret­he Ves­ta­ger. Kla­gen hand­ler blandt an­det om, at spor­tens ind­ta­eg­ter for­de­les uri­me­ligt blandt de del­ta­gen­de team.

De sto­re team an­ført af Fer­ra­ri får ef­ter For­ce In­di­as og Sau­bers me­ning en ufor­holds­ma­es­sig stor del af ka­gen. Men må­ske end­nu va­er­re set med Ves­ta­gers og EUs øj­ne: Fer­ra­ri har som spor­tens ae­ld­ste og mest po­pu­la­e­re team for­hand­let sig frem til en ve­to­ret om­kring frem­ti­di­ge reg­ler. At kun én af del­ta­ger­ne i ver­dens dy­re­ste sport har di­rek­te ind­fly­del­se på reg­le­men­tet, er na­ep­pe i over­ens­stem­mel­se med EUs reg­ler om fri kon­kur­ren­ce. DEL­TA TOPCO: Hol­dings­el­skab, der har lea­set de kom­merci­el­le ret­tig­he­der til For­mel 1-VM frem til 2113. FOM (FOR­MU­LA ONE MA­NA­GE­MENT): Det cen­tra­le sel­skab i Del­ta Topco. Ejer blandt an­det ret­tig­he­der­ne til For­mel 1s tv-af­ta­ler og ban­de­re­k­la­mer. For­de­ler spor­tens ind­ta­eg­ter mel­lem de del­ta­gen­de teams. BER­NIE EC­C­LE­STO­NE: 85-åri­ge eng­la­en­der, der grund­lag­de Del­ta Topco og den øv­ri­ge grup­pe af F1-sel­ska­ber. I dag ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for FOM og min­dre­talsak­tio­na­er i Del­ta Topco. FIA: Det in­ter­na­tio­na­le bilsport­s­for­bund, der for­melt ejer For­mel 1-VM. Har lea­set spor­tens kom­merci­el­le ret­tig­he­der til Del­ta Topco. Besid­der en me­get be­ske­den ak­tiepost i sel­ska­bet. CVC CA­PI­TAL PARTNERS: Ka­pi­tal­fond, der har haft ak­tie­ma­jo­ri­te­ten i Del­ta Topco si­den 2005. Har nu solgt ak­tier­ne til Li­ber­ty Me­dia. LI­BER­TY ME­DIA: Ame­ri­kan­ske me­die­kon­cern, der blandt an­det ejer kon­certar­ran­gø­ren Li­ve Na­tion og ba­se­ball-klub­ben At­lan­ta Bra­ves. Li­ber­ty Me­dia er og­så in­vol­ve­ret i Ti­me War­ner og Vi­a­com.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.