1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det kun­ne godt lig­ne man­ge mål i den­ne kamp. Mainz har en me­get of­fen­siv spil­lestil i den­ne sa­e­son, og det har gi­vet sva­ert un­der­hol­den­de kam­pe, som ud over to må­l­ri­ge kam­pe i tur­ne­rin­gen og­så in­klu­de­rer en 3-3-kamp i po­ka­len mod Un­ter­ha­ching. Man har for­sva­re­ren Ga­e­tan Bus­smann i ka­ran­ta­e­ne, hvil­ket ik­ke skal gø­re spil­let dår­li­ge­re. Augs­burg er hel­ler ik­ke et hold, der pak­ker sig, og må­ske der­for gav de to hold hin­an­den to me­get åb­ne kam­pe i sid­ste sa­e­son, der beg­ge end­te med seks scor­in­ger. Flot od­ds på tre mål el­ler me­re i kam­pen.

Od­ds er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.