Or­gas­me­ka­ger og stikpil­ler V

Det kan va­e­re pin­ligt at snak­ke med si­ne børn om sex, men det er vig­tigt, at fora­el­dre gør det

BT - - SONDAG - Jonas Siv­ka­er Pet­ter­sen | pett@bt.dk Fo­to: Sa­rah Chri­sti­ne Nør­gaard

ed du, hvad en or­gas­me er?« Det spørgs­mål fik 17-åri­ge Las­se Bjer­re Ol­sen af sin mor, da han var ot­te år gam­mel. Las­ses mor hav­de bagt en kage, som hun kald­te for ’or­gas­me­ka­ge’, for­di den smag­te him­melsk. Hun men­te, at ti­den var kom­met til, at Las­se fik lidt ind­sigt i vok­sen­li­vets gla­e­der. I dag fni­ser mor og søn ad episo­den. Hjem­me hos fa­mi­li­en Ol­sen fra Sko­vlun­de er snak om sex og pra­e­ven­tion på in­gen må­de et ta­bu, selv­om det kan va­e­re sa­er­de­les pin­ligt, når mor er lidt for åben­mun­det, in­drøm­mer Las­se Bjer­re Ol­sen. BT er på be­søg hos fa­mi­li­en i de­res lil­le ra­ek­ke­hus på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn.

»Min mor gav mig en­gang en stikpil­le, om at jeg skul­le hu­ske kon­do­met, da jeg hav­de en ka­e­re­ste på be­søg. Det var lidt pin­ligt,« forta­el­ler Las­se Bjer­re Ol­sen.

»Ja, jeg har nok va­e­ret lidt bram­fri en­gang imel­lem,« in­drøm­mer Las­ses mor, Lo­ne Bjer­re Ol­sen.

Hvis du i mod­sa­et­ning til Lo­ne Bjer­re Ol­sen får krum­me ta­e­er og sve­di­ge hånd­fla­der, når du for­kla­rer dit barn om blom­ster­ne og bi­er­ne, er du langt­fra den ene­ste.

Kun hver tien­de tør

En un­der­sø­gel­se fra Sex og Sam­fund fra 2013 vi­ser nem­lig, at kun hver tien­de fora­el­der har ta­get en snak med sit barn om sex og seksu­a­li­tet.

Iføl­ge pro­jekt­le­der Lo­ne Smidt fra Sex og Sam­fund ser det tal ik­ke bed­re ud i dag, og det ae­r­grer hen­de.

»Vi op­le­ver, at det kan va­e­re me­get sva­ert for fora­el­dre at ta­ge snak­ken om køn, krop og seksu­a­li­tet med de­res barn. Det er nok for­di, det er et em­ne, der er me­get in­timt og per­son­ligt. Jeg tror, man­ge fora­el­dre er ban­ge for at over­tra­e­de bar­nets gra­en­ser el­ler eg­ne gra­en­ser,« for­kla­rer Lo­ne Smidt.

I den­ne uge skød Sund­heds­sty­rel­sen sin år­li­ge kampag­ne ’Kun med kon­dom’ i gang. De na­e­ste uger vil fri­vil­li­ge de­le kon­do­mer ud på sko­ler og i ung­dom­s­klub­ber rundt om i lan­det. Her er målsa­et­nin­gen at ned­brin­ge an­tal­let af smit­te­de med køns­syg­dom­me. Kampag­ner kan gø­re en del, men i sid­ste en­de er det fora­el­dre­ne, der har ho­ve­d­ansva­ret for at ru­ste de­res børn til vok­sen­li­vets gla­e­der og ud­for­drin­ger.

Un­ge i en po­r­no­tid

»Kampag­nen kan gø­re de un­ge op­ma­er­k­som­me på, at de skal hu­ske at bru­ge kon­do­met. Men den grund­la­eg­gen­de for­stå­el­se af sex og pra­e­ven­tion skal de un­ge få fra sko­ler­ne og fa­mi­li­en. Når fora­el­dre ta­ger en snak med de­res børn om al­ko­hol, er det jo op­lagt og­så at brin­ge sex og pra­e­ven­tion på ba­nen,« si­ger chef­kon­su­lent Ni­els San­dø fra Sund­heds­sty­rel­sen.

Iføl­ge Lo­ne Smidt er det end­nu vig­ti­ge­re i dag end tid­li­ge­re, at fora­el­dre tør ta­ge se­xsnak­ken med de­res te­e­na­ge­re. Al­drig før har det va­e­ret nem­me­re for børn og un­ge at kom­me i be­rø­ring med po­r­no, der kun er et klik va­ek. Den sto­re eks­po­ne­ring af sex og po­r­no i det of­fent­li­ge rum gør det end­nu vig­ti­ge­re for fora­el­dre at kla­e­de de­res børn på, så de und­går et for­kvak­let for­hold til sex, me­ner Lo­ne Smidt. Fora­el­dre skal va­e­re me­get be­vid­ste om de­res rol­le, slår hun fast.

»Nys­ger­rig­hed gør me­get. Hvis ens barn kom­mer hjem fra sko­len og forta­el­ler, at man har haft seksu­a­lun­der­vis­ning, så ga­el­der det om at va­e­re nys­ger­rig og spør­ge om, hvad det hand­le­de om. Det er me­get vig­tigt, at fora­el­dre er op­ma­er­k­som­me på de­res børns øn­sker til sam­ta­le­em­ner,« forta­el­ler Lo­ne Smidt.

Til­ba­ge i ra­ek­ke­hu­set i Sko­vlun­de er Lo­ne Bjer­re Ol­sen glad for, at hun kan ta­le åbent med sin søn om et føl­somt em­ne som sex.

»Ta­enk, hvis han ik­ke tur­de kom­me til mig, hvis det først var gå­et galt. Det hav­de jo va­e­ret helt for­fa­er­de­ligt,« si­ger hun, mens te­e­na­ge­søn­nen sen­der mo­de­ren et lum­sk smil.

Det kan va­e­re sva­ert at ta­ge snak­ken med sit te­e­na­ge­barn, når det hand­ler om sex. Men hos fa­mi­li­en Ol­sen i Sko­vlun­de er sex ik­ke ta­bu. Her er det 17-åri­ge Las­se Bjer­re Ol­sen i for­grun­den, mens mo­de­ren, Lo­ne Bjer­re Ol­sen, sid­der i so­fa­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.