Vi er vil­de med New York

Med en eks­pan­sion af stor­by­en New York er der pu­stet nyt liv i Lower Man­hat­tan, hvil­ket gør den et be­søg va­erd

BT - - REJSER - Ole Ox­gren | rej­ser@bt.dk

’The New New York Ci­ty’ – så­dan ly­der det velklin­gen­de slo­gan for den ame­ri­kan­ske stor­by, der kla­edt i nye kla­e­der er klar til at by­de al­ver­dens turi­ster vel­kom­men – og i år er det he­le 60 mio. af slagsen. Ty­pisk ame­ri­kansk er det med de helt sto­re arm­be­va­e­gel­ser, New Yor­ks turist-spid­ser net­op nu er på et vels­murt ro­ads­how, der for­le­den ram­te Kø­ben­havn. Her kun­ne de forta­el­le om New Yor­ks eks­pan­sion og ik­ke mindst Lower Man­hat­tans to­ta­le for­vand­ling.

»Nye ho­tel­ler, re­stau­ran­ter, at­trak­tio­ner og in­fra­struk­tur de­fi­ne­rer det nye down­town på den syd­lig­ste spids af by­di­strik­tet Man­hat­tan, og det liv, der er pu­stet i by­de­len gen­nem de se­ne­ste 15 år, er en af grund­pil­ler­ne i det nye New York, hvor lo­ka­le så­vel som turi­ster har få­et et langt stør­re ud­valg af op­le­vel­ser i det ny­for­tol­ke­de di­strikt,« forta­el­ler Fred Dixon, turist­chef for NYC & Com­pa­ny.

Bil­li­ge fly­bil­let­ter

Turi­ster fra he­le ver­den er da og­så vil­de med at ta­ge en bid af Det Sto­re AE­b­le. 59,7 mio. turi­ster ven­ter by­en i år, her­af ale­ne 121.000 fra Dan­mark. Et tal, ame­ri­ka­ner­ne for­ven­ter vil sti­ge til 128.000 i lø­bet af na­e­ste år. Turists-ta­ti­stik­ker­ne vi­ser og­så, at fi­re ud af ti dan­ske­re, der be­sø­ger USA, ta­ger til New York.

Det har da hel­ler al­drig va­e­ret bil­li­ge­re at fly­ve til den fan­ta­sti­ske mil­li­onby. En hur­tig søg­ning på net­tet vi­ser, at det er re­la­tivt nemt at fin­de re­tur­bil­let­ter til un­der 3.000 kr., ik­ke mindst hvis man er pa­rat til at ta­ge en mel­lem­lan­ding i f.eks. Reykjavik el­ler Lon­don. Til gen­ga­eld ri­si­ke­rer man at kom­me af med na­e­sten sam­me be­løb for et ho­telva­e­rel­se.

Fle­re ho­telva­e­rel­ser på vej

Den øje­blik­ke­li­ge gen­nem­snits­pris for et va­e­rel­se i New York er så­le­des 285 dol­lars pr. nat. Al­li­ge­vel er pri­sen la­ve­re, end det var til­fa­el­det i 2008, hvor gen­nem­snits­pri­sen lå på he­le 300 dol­lars for en over­nat­ning, på­pe­ger Fred Dixon, der til dag­lig står for at mar­keds­fø­re by­ens man­ge ho­tel­ler. Til gen­ga­eld lover han bil­li­ge­re va­e­rel­ses­pri­ser i frem­ti­den:

»I dag til­by­der New York si­ne ga­e­ster 120.000 ho­telva­e­rel­ser, og i 2019 sti­ger an­tal­let til ca. 135.000,« si­ger Fred Dixon og til­fø­jer »at der er kom­met fle­re bud­get­ven­li­ge ho­tel­ler til.« Han er­ken­der sam­ti­dig, at New York har USA’s hø­je­ste ho­tel­pri­ser, men af­vi­ser, at Airb­nb er et godt al­ter­na­tiv:

»Airb­nb fyl­der selv­føl­ge­lig no­get i mar­ke­det med ca. 40.000 en­he­der til ud­lej­ning i by­en, men det er ik­ke nød­ven­dig­vis et bil­li­ge­re al­ter­na­tiv. Vi ken­der til fle­re ste­der, hvor ud­lej­nings­pri­sen pr. nat er om­kring 700 dol­lars, og så bør man som turist hu­ske på, at den sik­ker­hed, man som turist er ga­ran­te­ret på et ho­tel, ik­ke fin­des, når man le­jer et va­e­rel­se gen­nem Airb­nb.«

FO­TO: KATE GLICKBERG/NYC & COM­PA­NY

New York med sin sky­li­ne med det im­po­ne­ren­de One Wor­ld Tra­de Cen­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.