Usyn­ligt svigt

Dan Turèlls dat­ter op­sø­ger sin barn­dom for at saette fo­kus på svig­te­de børn af pa­e­ne fa­mi­li­er

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Kongs­gaard Nielsen | cnie@bt.dk

Han var en af Dan­marks mest be­un­dre­de for­fat­te­re. Men han var og­så en far, som man ikke kun­ne reg­ne med. Og som kun­ne for­la­de sin soven­de dat­ter i en tom lej­lig­hed for at ta­ge på va­erts­hus.

Al­ko­ho­li­se­re­de fora­el­dre er ikke kun no­get, man fin­der i et mørkt un­der­dan­mark. Tva­er­ti­mod kom­mer seks ud af 10 børn af al­ko­ho­li­se­re­de fora­el­dre fra mid­del- el­ler overklassen, vi­ser tal fra rå­d­giv­nings­cen­tret Tu­ba. Men dis­se børn er sva­e­re at spot­te, for­di fa­ca­den er pa­en, tø­jet er rent, og lek­tier­ne al­tid er la­vet.

Lo­tus Turèll, der er dat­ter af den be­røm­te for­fat­ter Dan Turèll, har åbent for­talt om, hvor­dan hen­des fars druk har haft sto­re kon­se­kven­ser for hen­des liv. I en ny pro­gram­se­rie på DR 1, ’Lo­tus og den ful­de sand­hed’, rej­ser Lo­tus Turèll til­ba­ge i ti­den og op­sø­ger va­erts­hu­se, hvor hun kom sam­men med sin far som barn, og snak­ker med de men­ne­sker, der var om­kring hen­de og fa­de­ren i hen­des barn­dom. Sto­re de­le af hen­des for­tid har hun nem­lig in­gen erin­dring om.

»Jeg har brug for vis­hed om min for­tid. Hvad var om­ver­de­nen vid­ne til?,« si­ger hun i pro­gram­met, der bliver sendt i af­ten kl. 20.45. ’Fuld på den sjove må­de’ På rej­sen til­ba­ge stø­der Lo­tus Turèll på men­ne­sker fra va­erts­hus­mil­jø­et, der sa­et­ter spørgs­måls­tegn ved, om hun over­ho­ve­det tog ska­de af at va­e­re med på va­erts­hus som lil­le pi­ge, og som po­in­te­r­er, at Dan Turèll kun var ’fuld på den sjove må­de’ og ’en spa­en­den­de mand’, der tog sig fint af sin dat­ter.

Hun snak­ker og­så med sko­lela­e­re­ren, der så et barn, der var dyg­tig til at skju­le og da­ek­ke over de pro­ble­mer, som var til ste­de i hjem­met, som al­tid hav­de la­vet si­ne lek­tier, hav­de mad­pak­ke med og pa­ent tøj på. Og med vug­ge­stu­e­pa­e­da­go­gen, der hu­sker en Dan Turèll, der af­le­ve­re­de sit barn i mor­gen­kå­be og tit slum­re­de hen i gar­dero­ben.

»Det har va­e­ret vildt sva­ert at gå gen­nem li­vet og hol­de no­get skjult. Så kan man jo al­drig va­e­re til ste­de,« si­ger Lo­tus Turèll, der hu­sker sin barn­dom som en tid, hvor der in­tet mang­le­de af ma­te­ri­el­le go­der. Men hvor der al­li­ge­vel mang­le­de alt.

»For mig var det ut­rygt at va­e­re der­hjem­me, for jeg vid­ste ikke, hvad der kun­ne ske. Jeg vid­ste ikke, om min far vil­le smut­te, for­di han skul­le på va­erts­hus. Og hvis han gjor­de det, vid­ste jeg ikke, hvor­når han kom hjem. Og jeg vid­ste ikke, i hvil­ken til­stand han kom hjem.«

An­den del af pro­gram­met bliver sent den 26. sep­tem­ber.

FOTO: DR FOTO: SCAN­PIX

Lo­tus Turèll rej­ser til­ba­ge i ti­den for at fin­de ud af, hvor­for in­gen greb ind over­for hen­des fars al­ko­hol­mis­brug.

Lo­tus Turèll vok­se­de op på Fre­de­riks­berg hos sin far for­fat­te­ren Dan Turèll og sin mor sku­e­spil­le­ren Chi­li Turèll.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.