Thu­le­sen som stats­mi­ni­ster?

Dansk Fol­ke­par­tis med­lem­mer sy­nes, for­man­den skal pe­ge på sig selv

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker | kar­ker@bt.dk

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl flir­ter med Met­te Fre­de­rik­sen, men vil pe­ge på Lars Løk­ke Ras­mus­sen som stats­mi­ni­ster ef­ter et valg.

Men man­ge af de de­le­ge­re­de på DFs års­mø­de i Her­ning er tra­et­te af den dans om den var­me grød. De sy­nes, ti­den er kom­met til, at Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl pe­ger på sig selv. At han selv ra­ek­ker ud ef­ter stats­mi­ni­ster­po­sten.

En af de de­le­ge­re­de, Ma­ri­an­ne Fre­de­rik­sen fra Svendborg, tog bla­det fra mun­den fra ta­ler­sto­len lør­dag ef­ter­mid­dag:

»Jeg kan egent­lig ikke for­stå, hvor­for vi ikke pe­ger på vo­res egen for­mand. Han er da klart den bed­ste,« sag­de hun.

Og da BT la­ve­de en rund­spør­ge blandt de de­le­ge­re­de, fik vi sam­me svar hos al­le, vi spurg­te: Vi vil ha­ve Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl som stats­mi­ni­ster.

DF-for­man­den var sta­dig af­vi­sen­de over for den stra­te­gi li­ge ef­ter års­mø­de­ts af­slut­ning.

»Det er sødt af dem. Men hvis vi skal ha­ve et gen­nem­brud for den po­li­tik, vi ar­bej­der for, må det ikke bli­ve en kamp om stats­mi­ni­ster­po­sten. Så vil det bli­ve sva­e­re­re for os at få de an­dre med på vo­res po­li­ti­ske dags­or­den. For det er et me­get vig­tigt spørgs­mål for Ven­tre og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Og der­for kan vi saette mu­lig­he­den for at la­ve det tre­par­ti-sam­ar­bej­de, vi ta­ler om, mel­lem V, S og DF, over styr, hvis vi selv går ef­ter stats­mi­ni­ster­po­sten.« Men er det tre­par­ti-sam­ar­bej­de ikke sta­dig lidt hy­po­te­tisk?

»Jo, men man skal jo be­gyn­de et sted. Og jeg in­si­ste­rer på, at tre sto­re par­ti­er bur­de kun­ne saette sig ned sam­men og la­ve po­li­tik. Det er vig­ti­ge­re for mig end at dis­ku­te­re en stats­mi­ni­ster­post.«

Må­lin­ger vi­ser, at de va­el­ge­re, der er al­ler­mest util­fred­se med Lars Løk­ke, er DFs va­el­ge­re?

»Men de stem­mer jo på os, for­di de vil ha­ve vo­res po­li­tik gen­nem­ført, og for­di de fryg­ter de fa­rer, der tru­er ude i den glo­ba­li­se­re­de ver­den. Jeg tror, det er vig­ti­ge­re for dem, end at vi har be­stem­te po­ster. Jeg sy­nes og­så, man skal va­e­re pa­rat til at ta­ge an­svar, når me­re end hver fem­te va­el­ger stem­mer på én. Så vi har ikke be­rø­rings­angst for det. Og hvis vi har op­bak­ning fra li­ge så man­ge som ved sid­ste valg, så er vi pa­ra­te til at tra­e­de ind i en re­ge­ring.«

Kaj Kør­ne­ll, 79, Søn­der­borg Jeg tror, Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl bliver nødt til at pe­ge på sig selv. Man­ge sy­nes jo egent­lig, han bur­de ha­ve va­e­ret det al­le­re­de ved sid­ste valg, ef­ter­som DF er det stør­ste par­ti i blå blok. Han bliver nødt til at bli­ve det na­e­ste gang. Jen­ny Ba­den, 72, Guld­borgs­und Jeg har la­en­ge ta­enkt på, at Kri­sti­an Tu­le­sen Da­hl pe­ger på sig selv. Det vil jeg me­get ger­ne ha­ve, at han gør. For han er den dyg­tig­ste po­li­ti­ker, vi har i Dan­mark. Han er vel­be­ga­vet og stil­le og ro­lig, og han har nog­le go­de ar­gu­men­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.