Pil­leg­las­set stod klar

BT - - NYHEDER -

RISIKABELT blev for me­get for hen­de. Li­ge­som 78-åri­ge Mogens Ar­lund var han vil­lig til at hja­el­pe sin hu­stru en­de­gyl­digt af med smer­ter­ne. Døds­hja­elp var en mu­lig­hed Selv­om par­ret ikke tal­te om det, var de godt klar over, at ak­tiv døds­hja­elp var en mu­lig­hed, hvis det var det, hun øn­ske­de.

»Det var en stil­tien­de er­ken­del­se fra beg­ge si­der, at vi kun­ne gø­re brug af mor­fin­pil­ler­ne, hvis det blev nød­ven­digt. Vi var ab­so­lut pa­ra­te til at ta­ge snak­ken,« forta­el­ler den 73-åri­ge Jens Astrup.

Af­ta­len var, at par­rets tre børn skul­le samtyk­ke, hvis Jens Astrup stil­le­de pil­leg­la­set ved hu­stru­ens nat­bord. Det kom dog al­drig så langt. Hu­stru­en gik bort på na­tur­lig vis, og en over­do­sis blev der­for al­drig ak­tu­elt. Den per­fek­te dom Jens Astrup for­står godt Mogens Ar­lund, der net­op har få­et en dom for at hja­el­pe sin ko­ne med at dø.

»Jeg sy­nes, det er en per­fekt dom, han har få­et. Han har jo over­t­rå­dt loven, så han skal jo ha­ve en dom. Men det er for­nuf­tigt med en be­tin­get straf – for han hand­le­de jo ef­ter sin ko­nes øn­ske,« si­ger Jens Astrup.

Men selv­om han ger­ne hav­de hjul­pet sin hu­stru med at dø og var pa­rat til at ta­ge sin straf for det, så er han - må­ske lidt over­ra­sken­de imod at gø­re ak­tiv døds­hja­elp lov­lig.

»Jeg me­ner slet ikke, der er be­hov for, at det skal lov­lig­gø­res. Man lø­ber en ri­si­ko ved at gø­re det, og den er ikke vaerd at lø­be,« si­ger Jens Astrup og fort­sa­et­ter:

»Man ri­si­ke­rer, at det bliver ud­nyt­tet af på­rø­ren­de, der øn­sker at skil­le sig af med sy­ge fa­mi­lie­med­lem­mer, de ikke la­en­ge­re gi­der pas­se. Det er van­ske­ligt at lov­gi­ve på det her om­rå­de, for­di man skal vi­de sig sik­ker på den dø­en­des øn­sker, in­den der tra­ef­fes en be­slut­ning.« Lang er­fa­ring med pa­tien­ter Som tid­li­ge­re over­la­e­ge har Jens Astrup stor er­fa­ring med kro­nisk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.