For man­ge har øj­ne på mo­bi­len

BT - - NYHEDER -

USIK­KER TRA­FIK sms’er og ind­ta­ste på gps’en midt un­der kørs­len.

»Uop­ma­er­k­som­hed er et af de stør­ste pro­ble­mer i tra­fik­ken. Sam­men med fart er det skyld i de fle­ste tra­fikdrab og kva­e­ste­de. Der­for er det vig­tigt, at vi får sat fo­kus på, hvad folk la­ver, når de kø­rer bil. Vi skal ha­ve fle­re til at va­e­re me­re op­ma­er­k­som­me på tra­fik­ken og ikke alt mu­ligt an­det,« si­ger se­ni­o­r­pro­jekt­le­der i Rå­det for Sik­ker Tra­fik Lis­beth Sa­hl.

I un­der­sø­gel­sen, der er fo­re­ta­get i sep­tem­ber må­ned i år, og som Rå­det for Sik­ker Tra­fik og For­sik­ring & Pen­sion står bag, har 1.002 dan­ske bi­li­ster sva­ret på, hvad de fo­re­ta­ger sig, mens de sid­der bag rat­tet. Og her in­drøm­mer hver fem­te af de ads­purg­te, at de blandt an­det har la­est el­ler skre­vet sms’er, mens de har kørt bil.

Det va­ek­ker be­kym­ring hos se­ni­o­r­for­sker hos DTU-trans­port, Met­te Møl­ler.

»At ta­ste et num­mer ind på sin mo­bil, la­e­se, skri­ve el­ler ra­ek­ke ud ef­ter ting i bi­len er nog­le af de mest ri­si­kab­le hand­lin­ger, man kan fo­re­ta­ge sig, når man sid­der bag rat­tet og kø­rer i tra­fik­ken.« Mo­bi­len er den va­er­ste syn­der Iføl­ge se­ni­o­r­for­ske­ren vi­ser in­ter­na­tio­na­le un­der­sø­gel­ser, at net­op det at ta­ste på mo­bil­te­le­fo­nen midt un­der kørs­len ud­lø­ser den stør­ste ri­si­ko for at hav­ne i et uheld, sam­men­lig­net Så far­ligt er det Det la­ver vi, mens vi kø­rer bil: med an­dre di­stra­he­ren­de hand­lin­ger bag rat­tet. Fjer­ner man øj­ne­ne fra vej­en for at ro­de med te­le­fo­nen, er ri­si­ko­en for at kø­re galt 12 gan­ge hø­je­re, end hvis man la­der beg­ge ha­en­der bli­ve på rat­tet og hol­der øj­ne­ne på vej­en. Iføl­ge en op­gø­rel­se fra Vej­di­rek­to­ra­tet har 354 men­ne­sker mi­stet li­vet i tra­fi­ku­lyk­ker i pe­ri­o­den 2010-2014 som føl­ge af uop­ma­er­k­som­hed.

»Pro­ble­met er, at man bå­de kig­ger va­ek fra tra­fik­ken, har fjer­net den ene hånd fra rat­tet, og men­talt og­så er fra­va­e­ren­de og ikke op­fat­ter, hvad der sker om­kring en i tra­fik­ken,« si­ger Met­te Møl­ler.

Num­me­rind­tast­ning, hånd­holdt mo­bil: La­e­se/skri­ve (in­cl. på iPad): Ra­ek­ke ud ef­ter gen­stan­de i bi­len: Juste­ring af kli­maan­la­eg: Spi­se/drik­ke:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.