Sms gjor­de Lars Øster­gaards liv til et hel­ve­de

BT - - NYHEDER -

MOBILTELEFON I TRA­FIK­KEN 60-åri­ge Lars Øster­gaard er et le­ven­de be­vis på, at uop­ma­er­k­som­hed i tra­fik­ken kan få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser. En kold ja­nu­ar mor­gen for 10 år si­den på­kør­te en ung bi­list med mo­bi­len i hån­den og me­re end hund­re­de ki­lo­me­ter i ti­men Lars Øster­gaard bag­fra. Selv­om han slap for al­vor­li­ge brud og lam­mel­ser, har den vold­som­me ulyk­ke haft sto­re kon­se­kven­ser for re­sten af hans liv.

»Det går bed­re i dag, selv­om jeg sta­dig­va­ek har sto­re smer­ter. Men un­der­vejs har der va­e­ret mør­ke pe­ri­o­der, hvor jeg ikke kun­ne fin­de me­ning med min egen til­va­e­rel­se. Jeg mi­ste­de mit ar­bej­de og ly­sten til at se an­dre men­ne­sker. Og selv i dag er jeg ikke den sam­me mand, jeg var før ulyk­ken. Og det bliver jeg nok al­drig,« forta­el­ler Lars Øster­gaard.

Ef­ter ulyk­ken mi­ste­de han sit ar­bej­de som ung­doms­vej­le­der i Aal­borg Kom­mu­ne og blev i ste­det til­kendt før­tids­pen­sion. Et år i kø­re­stol Han til­brag­te ef­ter­føl­gen­de me­re end et år i kø­re­stol, og selv­om han i dag godt kan gå selv, må Lars Øster­gaard al­li­ge­vel støt­te sig til en stok, når smer­ter­ne, som han skal le­ve med re­sten af li­vet, bliver for sto­re.

Der­for kan det iføl­ge Lars Øster­gaard ikke si­ges ty­de­ligt nok: Uop­ma­er­k­som­hed bag rat­tet kan få fa­ta­le kon­se­kven­ser.

»Jeg kan da godt hu­ske, at jeg in­den ulyk­ken selv kun­ne fin­de på li­ge at tjek­ke mo­bi­len, når jeg kør­te bil. Man ta­en­ker jo ikke over, hvor galt det rent fak­tisk kan gå. Men når jeg ser folk i dag, der sms’er el­ler ta­ler løs i te­le­fo­nen, mens de sid­der bag rat­tet, bliver jeg ra­sen­de. Det er ba­re ikke i or­den, og det hå­ber jeg, at fle­re vil få øj­ne­ne op for.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.