’ ’

BT - - DEBAT -

me­re og me­re på, at vi snart va­e­re for­be­redt på et fol­ke­tings­valg, skal ha­ve fol­ke­tings­valg i Dan­mark. Det er ae­r­ger­ligt, for­di for­hand­lin­ger kan fø­re til valg. Men for det for­di det kun er et år si­den sid­ste valg, og dan­sker­ne før­ste så for­ud­sa­et­ter vi li­ge­som, at hvis ikke Løk­ke vil ha­ve sva­ert ved at for­stå, hvor­for man al­le­re­de skal kom­mer igen­nem med for­hand­lin­ger­ne, så ud­skri­ver til valgur­ner­ne igen. Det ser ud til, at Li­be­ral Al­li­an­ce han valg. Men det står der in­gen ste­det, at han er krav­let for højt op i tra­e­et med ul­ti­ma­ti­ve krav, før skal gø­re. Og det tror jeg ikke, at Løk­ke er in­ter­es­se­ret de egent­li­ge for­hand­lin­ger er gå­et i gang. Og det ser i, for­di han for­svin­der ud af po­li­tik, hvis han ta­ber. ud til, at de har sva­ert ved at kom­me ned fr a trae et igen Så der er me­get på spil, og der­for bliver det sva­ert for – og­så selv­om det er ska­de­ligt for det ham at tryk­ke på valg­k­nap­pen.

Man skal bor­ger­li­ge Dan­mark.

pas­se på med at krav­le op i et trae og rå­be ’valg’, blot for­di to po­li­ti­ke­re bliver uven­ner

DESVAERRE TY­DER DET

med, at de rø­de par­ti­er får mag­ten på grund af, at nog­le par­ti­er fra den bor­ger­li­ge blok har pu­stet sig så me­get op. Og hvis det sker, så får man jo al­drig talt om de ting, der er vig­ti­ge. For Li­be­ral Al­li­an­ces ved­kom­men­de, vil det va­e­re umu­ligt at gø­re no­get ved top­skat­ten de na­e­ste man­ge år, og sam­me pro­blem­stil­ling ses i for­hold til ud­la­en­din­ge­stram­nin­ger, som be­ty­der me­get for Dansk Fol­ke­par­ti. Så net­op de to par­ti­er, der li­ge nu pu­ster sig op over­for hin­an­den, vil op­le­ve, at de ikke kan kom­me igen­nem med de­res po­li­tik, hvis der kom­mer en an­den re­ge­ring.

DET KAN EN­DE

be­kym­ret for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti – vi skal nok kla­re det. Men jeg er be­kym­ret for det bor­ger­li­ge Dan­mark, for­di hvis man ikke kan gå til valg med et sam­let bud­skab om, at det bor­ger­li­ge Dan­mark kan lø­se Dan­marks ud­for­drin­ger, så har man et rig­tig dår­ligt ud­gangs­punkt for et valg.

JEG ER IKKE MAN SKAL AL­TID

er dra­ma­et, som vi op­le­ver mel­lem Li­be­ral Al­li­an­ce og Dansk Fol­ke­par­ti, en del af en for­hand­lings­pro­ces. Sådan er det al­tid, og sådan har det al­tid va­e­ret, når man for­hand­ler sto­re pak­ker på Chri­sti­ans­borg, og det glem­mer vi en gang imel­lem. Det er en del af et po­li­tisk po­wer­ga­me, og der­for skal man ikke un­dre sig over, at det fo­re­går. For over­ho­ve­det at lyk­kes med no­get, så er en strid som den­ne en ob­liga­to­risk del, som skal bila­eg­ges mel­lem de fi­re bor­ger­li­ge par­ti­er. Og jeg tror, at chan­cer­ne for, at de fin­der en vej, er stør­re end for, at de ikke gør. Så jeg tror ikke, at der kom­mer et fol­ke­tings­valg fo­re­lø­big.

FOR DET AN­DET

på med at krav­le op i et trae og rå­be ’valg’, blot for­di to po­li­ti­ke­re bliver uven­ner. Man skal hu­ske, at de og­så kom­mu­ni­ke­rer ud til va­el­ger­ne, og i den for­bin­del­se hid­ser de sig plan­ma­es­sigt op, så man kan hø­re dem. Kon­flik­ten skal lø­ses, men den er ikke stør­re end tid­li­ge­re kon­flik­ter, der ikke ud­lø­ste valg.

MAN SKAL PAS­SE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.