Det dre­jer sig sta­dig om ke­mi

We­e­ken­den bød på en­de­lø­se spe­ku­la­tio­ner om valg og mu­lig­he­der­ne for et S-DF-V-sam­ar­bej­de

BT - - DEBAT -

DET ER SJA­EL­DENT, at så man­ge par­ti­le­de­re er på ba­nen i lø­bet af en we­e­kend – og med så mar­kan­te po­li­ti­ske mel­din­ger – som det ske­te i den­ne we­e­kend. To par­ti­er ska­ber for al­vor bøl­ge­gang i dansk po­li­tik for ti­den, nem­lig DF, som med kraft­ful­de mel­din­ger vi­ser, at de har vaen­net sig til den mu­skel­kraft, de har i dansk po­li­tik. Og S, som har flyt­tet sig langt po­li­tisk i ud­la­en­din­ge­spørgs­mål, men og­så men­talt re­pra­e­sen­te­rer et me­re be­va­e­ge­ligt par­ti i dag. KRI­STI­AN THU­LE­SEN DA­HL og stats­mi­ni­ste­ren brug­te we­e­ken­den til at la­eg­ge mak­si­malt pres på LA med hen­holds­vis en mel­ding om, at først­na­evn­te ikke vil le­ve­re top­skat­te­let­tel­ser, og sidst­na­evn­te ikke kan. Samu­el­sen kvit­te­re­de med at for­mu­le­re sig i bli­de­re ven­din­ger, men på ind­holds­si­den ryk­ke­de han sig ikke. MET­TE FRE­DE­RIK­SEN BRUG­TE we­e­ken­den til at la­eg­ge pres på De Ra­di­ka­le med en mel­ding om, at S og R be­va­e­ger sig va­ek fra hin­an­den, mens S og DF na­er­mer sig hin­an­den. Men hun lag­de og­så pres på stats­mi­ni­ste­ren i den fast­lå­ste for­hand­lings­si­tu­a­tion ved at un­der­stre­ge, at Ven­stre ikke re­pra­e­sen­te­rer ret man­ge va­el­ge­re og der­for må va­e­re me­re end pa­ra­te til at bø­je sig i for­hand­lin­ger­ne om hel­heds­pla­nen. Og så me­ner hun, at Løk­ke har stil­let en for­kert di­ag­no­se for sam­fun­det. EN­DE­LIG SKAL MAN no­te­re sig, hvor ivri­ge S og DF har va­e­ret for at forta­el­le, at de to par­ti­er har det godt med hin­an­den, ta­ler sam­men, mø­des og hold­nings­ma­es­sigt har en stor fa­el­les­ma­eng­de af po­li­tik. Der­for ana­ly­se­res der og­så flit­tigt på, om S og DF kan ta­en­kes at for­ma­li­se­re sam­ar­bej­det i frem­ti­den. Pia Kja­ers­gaard gav det mest ut­ve­ty­di­ge svar; hun ser det ikke for sig i de før­ste man­ge år, for den slags skal man for­be­re­de folk grun­digt på. DER ANA­LY­SE­RES LIGESÅ på mu­lig­he­der­ne for et S-DF-V-sam­ar­bej­de. Og­så her gav Pia Kja­ers­gaard et klart svar. Den gar­ve­de po­li­ti­ker for­kla­re­de, at det he­le hand­ler om ke­mi. Ke­mi mel­lem men­ne­sker og mel­lem par­ti­kul­tu­rer. Her skal man ikke un­der­vur­de­re, hvor dyb­t­lig­gen­de ven­stre­folk og so­ci­al­de­mo­kra­ter op­fat­ter sig selv som hin­an­dens mod­sa­et­nin­ger. Det sam­me ga­el­der for­hol­det mel­lem DF og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

Hun ser det ikke for sig i de før­ste man­ge år, for den slags skal man for­be­re­de folk grun­digt på

FOR MAN­GE VA­EL­GE­RE vil det bå­de va­e­re et ønskva­er­digt og re­a­li­stisk scenarie, at Dan­mark i na­er frem­tid kan va­e­re un­der le­del­se af en re­ge­ring be­stå­en­de af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, Dansk Fol­ke­par­ti og Ven­stre. Et S-DF-V-sam­ar­bej­de gi­ver på man­ge må­der me­ning, men vi er me­get langt fra det scenarie, hvor de tre sto­re par­ti­er dan­ner en re­ge­ring sam­men. De kan la­ve man­ge po­li­ti­ske af­ta­ler med hin­an­den i de kom­men­de år, men ke­mi­en og til­li­den er ikke byg­get op til et ni­veau, hvor man tør blot­te sig så me­get for hin­an­den, som et re­ge­rings­sam­ar­bej­de for­ud­sa­et­ter. Og in­gen kan for­ud­se, hvem af dem der vil vok­se el­ler skrum­pe af sam­ar­bej­det. DET ER TY­DE­LIGT, at dansk po­li­tik på bizar vis bå­de er fast­låst i for­hold til for­hand­lin­ger, men i be­va­e­gel­se i for­hold til sam­ar­bej­de og den alt­af­gø­ren­de ke­mi mel­lem men­ne­sker.

Søs Ma­rie Serup, er BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor og di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.