JAG­TEN PÅ EMIL

BT - - NYHEDER -

EF­TER­SØG­NING hol­dets ene­ste kvin­de­li­ge med­lem, 24-åri­ge Lou­i­se Dam.

Hvor gar­vet en dyk­ker man end måt­te va­e­re, er det nok og­så de fa­er­re­ste, der er ru­stet til at fin­de dét, som Lou­i­se Dam fryg­te­de. Dét, der var mis­sio­nens mål: Den kun 18-åri­ge Emi­lie Meng, som nu har va­e­ret for­s­vun­det i me­re end to må­ne­der. Hun blev sidst blev set på sta­tio­nen i den ve­stsja­el­land­ske by Kor­sør 10. juli.

Nu var end­nu en ef­ter­søg­ning sat i gang. Igen af den pri­va­te for­e­ning ’For­s­vund­ne Per­so­ner’, som hav­de sat al­le kra­ef­ter ind. Til vands, til lands og i luf­ten. I alt delt­og om­kring 200 men­ne­sker fra he­le lan­det i gårs­da­gens ef­ter­søg­ning. Her­af 70 dyk­ke­re, som skul­le af­sø­ge et ti km2 stort om­rå­de.

Lou­i­se Dams grup­pe var til­delt et om­rå­de ved Sto­re­ba­elts­bro­en. Selv­om hun har dyk­ket i nog­le år, var det før­ste gang, at hun og fle­re af de øv­ri­ge var med til at le­de ef­ter den for­s­vund­ne Emi­lie Meng.

»Man gør det jo pri­ma­ert for at hja­el­pe fa­mi­li­en, for at de kan få ro og klar­hed,« ly­der det fra Claus Phi­lip­sen. Ikke ufar­ligt ved Sto­re­ba­elt An­dre, som Jesper Foght og Step­han Ly­se­gaard - og bå­dens kap­ta­jn Mi­cha­el Nielsen - har del­ta­get hver gang, ef­ter­søg­nin­gen har fun­det sted på og i van­det. Og som Mi­cha­el Nielsen si­ger, vil­le det va­e­re fedt, hvis ba­re et lil­le tegn vi­ste sig på ha­vets bund.

»Men ind­til nu har vi in­tet fun­det. Hun er som for­s­vun­det i jor­den.« El­ler ha­vet. Det er ikke helt ufar­ligt at dyk­ke i Sto­re­ba­elt. Strøm­for­hol­de­ne er dja­e­vel­ske. Én strøm på over­fla­den. En an­den på bun­den. Og den kan va­e­re så sta­erk, at Mi­cha­el Nielsen ikke er i tvivl om, at et men­ne­ske på et split­se­kund kan va­e­re i Nordtys­kland.

Hvor tid­li­ge­re ef­ter­søg­nin­ger i van­det har va­e­ret af­gra­en­set til om­rå­der ved mo­ler og bro­pil­ler, mo­ser og sø­er, var sø­ge­møn­stret i går bå­de dy­be­re og bre­de­re.

»Vi har ef­ter­hån­den prø­vet det me­ste. Li­ge fra små vand­hul­ler, hvor det var som at dyk­ke i ka­ka­o­ma­elk, til ude på det dy­be. Uan­set hvad er det en spe­ci­el for­nem­mel­se at vi­de, hvad man kan kom­me til at møde der­ne­de,« si­ger den er­far­ne Step­han Ly­se­gaard, som for ot­ten­de gang er på van­det for at le­de ef­ter Emi­lie Meng.

Mens pro­fes­sio­nel­le - som de man­ge fri­vil­li­ge fra bå­de Ho­vedsta­dens Be­red­skab og Falck - la­ve­de så­kald­te pa­ra­va­ner, hvor dyk­ke­ren tra­ek­kes i li­ne ef­ter bå­den, stod den for langt de fle­ste øv­ri­ge på ka­e­de­dyk­ning. Her hol­der grup­pen af dyk­ke­re en­ten i hånd el­ler er for­bun­det med reb un­der van­det for at sik­re den mest ef­fek­ti­ve af­søg­ning i de om­rå­der, hvor sigt­bar­he­den er rin­ge. En stil­le sum­men Ly­den af he­ste­kra­ef­ter­ne for­vand­les til en stil­le sum­men. Ovenover hø­res nu su­se­ne fra bi­ler­ne, som drø­ner over Sto­re­ba­elts­bro­en. Mod Sja­el­land. Mod Fyn.

»Vi går i som ét hold, i en ka­e­de,« for­kla­rer Jesper Foght. Al­le nik­ker ind­for­stå­et. Så spa­en­des luft­fla­sken på ryg­gen. Bly­ba­el­tet om ma­ven. Så svøm­me­fød­der­ne. Ma­sken. Én ef­ter én gi­ver de tom­mel­finge­ren op. Sa­et­ter sig på kan­ten af gum­mi­bå­den og vip­per bag­la­ens ned i van­det. Claus Phi­lip­sen er sid­ste mand. Udsty­ret dril­ler.

Seks sor­te gum­mi­fi­gu­rer på vej

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.