IE

BT - - NYHEDER -

mod dy­bet. De sid­ste in­struk­ser gi­ves i van­det. Så er de va­ek. Af­ha­en­gigt af ilt­fla­skens stør­rel­se og dyb­den kan de hol­de sig en ti­me til halvan­den un­der vand. Men snart pop­per Claus Phi­lip­sen op igen. AEr­g­rel­sen ly­ser ud af øj­ne­ne.

»Jeg hav­de ikke få­et bly nok med, så jeg kun­ne ikke kom­me ned,« si­ger han, ef­ter at han har ka­em­pet sig op på bå­den igen og mi­stet en svøm­me­fod i kam­pens he­de.

»Det er det kor­te­ste dyk, jeg no­gen­sin­de har va­e­ret på.«

En ti­me se­ne­re pop­per de op til over­fla­den igen. Gi­ver tegn til, at de er klar til at bli­ve hen­tet.

Al­le ryster de på ho­ve­d­et. Hel­ler ikke den­ne gang kom de ta­et­te­re på at lø­se myste­ri­et om, hvad der er ble­vet af den 18-åri­ge Emi­lie Meng.

In­tet har de fun­det på ha­vets dyb. Ud­over skrub­ber og flad­fisk, cyk­ler og sti­ger.

»Det er det sam­me hver gang,« kom­mer det fra Jesper Foght, som har sat sig på kan­ten af bå­den og al­le­re­de har ta­endt en ci­ga­ret. Det er del af ri­tu­a­let.

»Det er det sid­ste, jeg gør in­den et dyk. Og det før­ste ef­ter et dyk. Skul­le det gå galt, vil jeg ikke gå glip af den sid­ste ci­ga­ret,« til­fø­jer han med et grin.

He­ste­kra­ef­ter­ne ak­ti­ve­res igen. For fuld ud­bla­es­ning. Sto­re­ba­elts­bro­en for­to­ner sig bag bå­den, Kor­sør Havn kom­mer til sy­ne.

Nu skal ilt­fla­sker­ne fyl­des op, in­den de ta­ger end­nu en tur.

»Det var hår­de­re, end jeg hav­de reg­net med,« si­ger Lou­i­se Dam. Men med et smil. Hun er klar til end­nu et dyk for Emi­lie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.