Igen støt­te til ef­ter­forsk­ning af As­sads krigs­for­bry­del­ser

BT - - NYHEDER -

DOKUMENTER OG BEVISER Re­ge­rin­gen vil al­li­ge­vel gi­ve støt­te til den in­ter­na­tio­na­le ef­ter­forsk­nings­grup­pe CIJA (Com­mis­sion for In­ter­na­tio­nal Justi­ce and Ac­co­un­ta­bi­li­ty), der ind­sam­ler beviser for krigs­for­bry­del­ser i Sy­ri­en og Irak. Det forta­el­ler Ven­stres uden­rigs­ord­fø­rer Mi­cha­el Aa­strup Jen­sen. Re­ge­rin­gen valg­te el­lers i au­gust at stop­pe støt­ten til CIJA.

Koven­din­gen sker, ef­ter at støt­te­par­ti­et De Kon­ser­va­ti­ve har sat re­ge­rin­gen sto­len for dø­ren og tru­et med at til­slut­te sig et be­slut­nings­for­slag stil­let af En­heds­li­sten og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

For­sla­get skul­le sik­re, at støt­ten til CIJA blev gen­op­ta­get, så grup­pen kun­ne fort­sa­et­te sit ar­bej­de med at ind­hen­te dokumenter om den sy­ri­ske pra­esi­dent As­sads re­gi­me.

»Vi har fra be­gyn­del­sen va­e­ret imod, at man spa­rer på støt­ten til en or­ga­ni­sa­tion, der sam­ler en mas­se ma­te­ri­a­le mod As­sad og hans re­gi­me om krigs­for­bry­del­ser­ne,« si­ger Na­ser Kha­der, der er uden­rigs­ord­fø­rer for De Kon­ser­va­ti­ve. Dan­net som modre­ak­tion »Da op­po­si­tio­nen kom med sit be­slut­nings­for­slag, ori­en­te­re­de vi re­ge­rin­gen om, at vi vil­le støt­te be­slut­nings­for­sla­get, hvis ikke man (re­ge­rin­gen, red.) fin­der pen­ge­ne. »

CIJA blev dan­net som re­ak­tion på, at Ki­na og Rusland for­hin­drer FN i at brin­ge pra­esi­dent As­sad for Den In­ter­na­tio­na­le Straf­fedom­stol.

Or­ga­ni­sa­tio­nen for­sø­ger at skaf­fe nok ma­te­ri­a­le til at be­vi­se, at pra­esi­den­ten og hans re­gi­me står bag krigs­for­bry­del­ser. Re­ge­rin­gen valg­te i au­gust at stop­pe støt­ten til CIJA, som de si­den 2014 hav­de gi­vet i alt 10 mio. kr. Be­slut­nin­gen vak­te mod­stand fra et stort fler­tal i Fol­ke­tin­get.

Nu har re­ge­rin­gen iføl­ge Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et fun­det pen­ge­ne til at støt­te ef­ter­forsk­nings­grup­pen med tre mio. kr. over to år. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.