Øst­eu­ro­pa tru­er med ve­to mod bre­xit-af­ta­le

BT - - NYHEDER -

TOPMØDE Po­len, Un­garn, Tjek­ki­et og Slovaki­et er klar til at ned­la­eg­ge ve­to mod en­hver EU-af­ta­le med den bri­ti­ske re­ge­ring, som vil be­gra­en­se de­res bor­ge­res ret til at ar­bej­de i Stor­bri­tan­ni­en. Det fast­slår den slo­vaki­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Ro­bert Fi­co i et in­ter­view, som han i we­e­ken­den har gi­vet til nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Slovaki­et er i det­te hal­vår EUs for­mandsland. EUs le­de­re mød­tes fre­dag i den slo­vaki­ske ho­ved­stad Bra­tisla­va til de­res før­ste topmøde, hvor Stor­bri­tan­ni­en ikke delt­og.

I ju­ni be­slut­te­de et fler­tal af de bri­ti­ske va­el­ge­re ved en fol­ke­af­stem­ning, at lan­det skal for­la­de EU.

Fi­co si­ger, at det em­ne kun kort blev be­rørt på top­mø­det. Flygt­nin­ge­pres­set på Eu­ro­pa hav­de fyldt me­re. Men det øst­eu­ro­pa­ei­ske syns­punkt er klart.

Han si­ger, at Po­len, Un­garn, Tjek­ki­et og Slovaki­et, der of­te om­ta­les som Vi­se­grad-lan­de­ne el­ler V4, har en fa­el­les in­ter­es­se i at be­skyt­te de­res bor­ge­res ret til at ar­bej­de i Stor­bri­tan­ni­en. In­gen kom­pro­mi­ser »V4-lan­de­ne vil va­e­re kom­pro­mis­lø­se. Med­min­dre vi får en ga­ran­ti for, at dis­se folk be­hand­les li­ge (i Stor­bri­tan­ni­en, red.), så vil vi ned­la­eg­ge ve­to mod en­hver af­ta­le mel­lem EU og Stor­bri­tan­ni­en,« si­ger han.

»Jeg tror, at Stor­bri­tan­ni­en ved, at det­te er et em­ne, hvor der ikke er plads til kom­pro­mi­ser,« fast­slår han.

Stor­bri­tan­ni­en har end­nu ikke for­mu­le­ret øn­sker og krav til et frem­ti­digt sam­ar­bej­de med EU. Men et grund­la­eg­gen­de øn­ske er fri ad­gang til EUs in­dre mar­ked. De an­dre lan­de lod på mø­det i Bra­tisla­va for­stå, at Stor­bri­tan­ni­en så må ga­ran­te­re, at EU-bor­ge­re frit kan sø­ge ar­bej­de i lan­det.

Det bliver ka­te­go­risk af­vist af den fløj i Stor­bri­tan­ni­en, som agi­te­re­de for et nej til EU ved fol­ke­af­stem­nin­gen i ju­ni. /ritzau/Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.