DØDSDOM

BT - - NYHEDER -

Fisk en fisk: Spis fisk to til tre gan­ge om ugen. Isa­er de fe­de fisk som laks og ma­k­rel in­de­hol­der me­get D-vi­ta­min og fi­ske­o­li­er (om­e­ga-3-fedt­sy­rer), som er en god be­skyt­ter mod kraeft. Va­elg dit aeg: Det er ikke helt li­ge­gyl­dig, hvad hø­nen, som la­eg­ger dit aeg, har få­et at spi­se. Høns, der pri­ma­ert får ma­js og so­jabøn­ner, vil pro­du­ce­re aeg, som har et for­holds­ma­es­sigt hø­je­re ind­hold af om­e­ga-6 fedt­sy­rer end om­e­ga-3 fedt­sy­rer. Om­e­ga-3-fedt­sy­rer be­skyt­ter mod kraeft. Sundt fedt: Smid so­ja-, ma­js- og sol­rik­ke­o­lie ud og brug rap­so­lie og oli­veno­lie, når du ste­ger el­ler la­ver dres­sin­ger til sa­la­ter. Igen hand­ler det om at få fle­re om­e­ga-3-fedt­sy­rer i fht. om­e­ga6-fedt­sy­rer. Brunt er la­ek­kert: Skift hvidt mel, brød, pas­ta mv. ud med brunt. Der­med får du fle­re kost­fi­bre, vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler, som be­skyt­ter mod kraeft.

Få sødt fra frugt: 10

Und­gå slik, sø­de sa­ger og so­d­an­vand og spis i ste­det for sø­de frug­ter, når du bliver suk­ker­sul­ten. Hvis du har en me­get sød tand, kan du snup­pe et par styk­ker mørk cho­ko­la­de (min. 70 pct.). Grøn er guld: Drik tre kop­per grønt te om da­gen i ste­det for kaf­fe og sort te. Gør plads til und­ta­gel­ser: 12 Det, der be­ty­der no­get, er, hvad du spi­ser til hver­dag og ikke de små syn­de­re ved fest­li­ge lej­lig­he­der.

Gå, dans og løb: 13

Find tid til 30 mi­nut­ters fy­sisk ak­ti­vi­tet mindst fem da­ge om ugen. Va­elg en mo­tions­form, som du sy­nes er sjov. Så er der stør­re san­syn­lig­hed for, at du får det gjort.

Ud i so­len: 14

Sørg for at få sol­lys hver dag i mindst 20 mi­nut­ter - uden dog at bli­ve sol­bra­endt. På den må­de får krop­pen na­tur­ligt D-vi­ta­min. Al­ter­na­tivt kan det va­e­re nød­ven­digt med et til­skud af D-vi­ta­min.

Ude­luk ke­mi­ka­li­er: 15

Luft dit va­ske­tøj, und­gå kos­me­tik med pa­ra­be­ner, brug øko­lo­gi­ske ren­gø­rings­mid­ler og und­gå at an­ven­de ke­mi­ka­li­er i din ha­ve mv.

Ra­ek ud ef­ter an­dre: 16

Tag fat i mindst to ven­ner, som kan støt­te dig med prak­ti­ske og fø­lel­ses­ma­es­si­ge for­hold. Sørg for og­så at va­e­re i fy­sisk kon­takt og giv knus.

David Ser­van-Schrei­ber forta­el­ler sin egen gri­ben­de per­son­li­ge hi­sto­rie og pra­e­sen­te­rer et ef­fek­tivt be­hand­lings­pro­gram, der kan bru­ges si­de­lø­ben­de med kon­ven­tio­nel kra­eft­be­hand­ling. Bo­gen in­de­hol­der den ny­e­ste vi­den om an­ti­in­f­lam­ma­to­risk kost, vi­ta­mi­ners ind­fly­del­se på im­mun­sy­ste­met, be­tyd­nin­gen af at rø­re sig fy­sisk, og hvor­dan man kan la­e­re at slap­pe af og re­du­ce­re stress med me­di­ta­tion. Af forsk­nings­chef og over­la­e­ge An­ne Tjøn­neland samt se­ni­o­r­for­sker Anja Ol­sen, beg­ge Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se. Po­li­ti­kens For­lag Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se har via en stor be­folk­nings­un­der­sø­gel­se med da­ta fra over 57.000 dan­ske­re, som man har fulgt gen­nem 20 år, un­der­søgt, hvor­dan det vi spi­ser på­vir­ker ri­si­ko­en for at ud­vik­le kraeft for­skel­li­ge ste­der i krop­pen. I bo­gen de­ler de re­sul­ta­ter­ne af un­der­sø­gel­sen. Af pro­fes­sor på The Uni­ver­si­ty of Lon­don og bryst­kra­eft­spe­ci­a­list på The Roy­al Free Ho­spi­tal Mo­ham­med Kesht­gar. Gyl­den­dals For­lag Du kan spi­se dig sun­de­re - og­så hvis du al­le­re­de er syg. Det er bud­ska­bet fra pro­fes­sor Mo­ham­med Kesht­gar, som i ’Bryst­kra­eft­ko­ge­bo­gen’ forta­el­ler, hvor­for og hvor­dan kost og livs­stil kan va­e­re med til at fore­byg­ge, at du får bryst­kra­eft, men og­så, hvor­dan det kan va­e­re med til at hja­el­pe dig med at bli­ve rask, hvis du al­le­re­de har få­et den di­ag­no­se, som me­re end hver ni­en­de dan­ske kvin­de får på et tids­punkt i sit liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.