’Jeg skyl­der Amy Wi­ne­hou­se 90 pct. af min kar­ri­e­re’

BT - - KULTUR -

»På en må­de går det sta­er­kt. Men så al­li­ge­vel: det og­så går sta­er­kt med at la­e­re at syn­ge, spil­le og skri­ve. Jeg me­ner helt be­stemt, at jeg kan føl­ge med. Jeg ud­vik­ler mig. Jeg kun­ne godt tid­li­ge­re ha­ve lidt sva­ert ved at kon­cen­tre­re mig. Kon­cen­tra­tio­nen kom­mer og­så ud af at fø­le til­tro til sig selv,« si­ger Karl Wil­li­am. Mu­sik­ken er ble­vet dit ar­bej­de? »Det er vig­tigt for en ty­pe som mig med struk­tur. El­lers kan jeg godt bli­ve lidt for flak­ken­de. Jeg er dog end­nu ikke nå­et til et punkt, hvor jeg kal­der det ar­bej­de. Li­ge nu er det op­le­vel­ser, i stu­di­et, på sce­nen og lig­nen­de. På et tids­punkt bliver det for­hå­bent­lig no­get med, at jeg si­ger ’far skal på ar­bej­de’. Hvor det er en na­tur­lig del af mit ar­bej­de, at jeg ser det som ar­bej­de,« si­ger Karl Wil­li­am med et grin. FØDSELSDAG

Ade­les ’25’-tur­né er nå­et til det øst­li­ge USA. For­le­den brug­te den me­get ta­len­de san­ge­r­in­de et øje­blik af sin kon­cert i Bo­ston til at hyl­de Amy Wi­ne­hou­se. San­ge­r­in­den, der tors­dag vil­le va­e­re fyldt 33, var Ade­les vig­tig­ste in­spira­tion i te­e­na­ge­å­re­ne.

»Jeg skyl­der hen­de så me­get af min kar­ri­e­re,« sag­de Ade­le, iføl­ge Rol­ling Sto­ne.

Ade­le blev be­ta­get af Wi­ne­hou­ses de­butal­bum, da det kom ud i 2003.

»Jeg ved, at Ame­ri­ka vir­ke­lig blev gre­bet af hen­de med ’Ba­ck to Bla­ck’, men hen­des før­ste al­bum ... vir­ke­lig aen­dre­de mit liv. Jeg gik i mu­siks­ko­le, da jeg var 14, og da jeg var 15, ud­kom ’Frank’. Jeg ple­je­de at se hen­de på tv el­ler i ma­ga­si­ner med en ly­se­rød elek­trisk gu­i­tar. Jeg syn­tes, at hun var den fe­de­ste stod­der på jor­den.«

Wi­ne­hou­ses ek­sem­pel fik Ade­le til at an­skaf­fe sig et in­stru­ment og be­gyn­de at kom­po­ne­re sin egen mu­sik.

»På grund af hen­de fik jeg en gu­i­tar, og på grund af hen­de skri­ver jeg mi­ne eg­ne san­ge,« sag­de Ade­le. San­ge sik­re­de før­ste kon­trakt »De san­ge, der gav mig min før­ste kon­trakt, er de san­ge, jeg skrev den­gang. Hvis det ikke var for hen­de, vil­le det ikke va­e­re sket. Jeg skyl­der hen­de 90 pct. af min kar­ri­e­re,« sag­de Ade­le un­der kon­cer­ten.

Hun de­di­ke­re­de sin fa­ste ver­sion af Bob Dylans ’Ma­ke You Fe­el My Love’ til Wi­ne­hou­se. »Vi el­sker dig,« til­fø­je­de hun. Mu­siks­ko­len, som Ade­le end­te på som te­e­na­ger, var sam­me The Brit School i Lon­don for ta­len­ter, som Wi­ne­hou­se og­så hav­de gå­et på, og Ade­le gik her i klas­se med san­ger­ne Jes­sie J og den se­ne­re vin­der af ’X Fa­ctor’ UK (2006), Leo­na Lewis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.