Sch­no­hr er li­ge til Gu­in­ness’ re­kord­bog

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELOBET -

EN LIVS­STIL en af ma­en­de­ne bag den ba­ne­bry­den­de be­folk­nings­un­der­sø­gel­se, Øster­bro-un­der­sø­gel­sen, som do­ku­men­te­rer, at lø­be­re le­ver la­en­ge­re og har bed­re livskva­li­tet end inak­ti­ve men­ne­sker.

Peter Sch­no­hr in­spi­re­re­de dan­sker­ne til at kom­me op af la­e­ne­sto­len. Og sja­el­dent har så man­ge haft en en­kelt at tak­ke for så me­get.

Som han tid­li­ge­re har sagt:

»Hi­sto­ri­en om mo­tions­be­va­e­gel­sen i Dan­mark er lidt af et even­tyr. I min vil­de­ste fan­ta­si hav­de jeg ikke tro­et, at jog­ging en dag vil­le bli­ve Dan­marks stør­ste fri­tidsak­ti­vi­tet. Ta­enk en­gang: Vi er om­kring 1,3 mio. jog­ge­re. Med an­dre ord: En fjer­de­del af dan­sker­ne lø­ber. Men løb er og­så den mest simp­le og na­tur­li­ge mo­tions­form og er ble­vet en livs­stil. Det er sundt at bli­ve for­pu­stet. Ba­re man ikke overan­stren­ger sig.« Vel­kom­men i sko­ven Sko­v­fo­ged og skyt­te Tor­ben Chri­sti­an­sen byder lø­be­re og til­sku­e­re vel­kom­men i Dy­re­ha­ven. Han sky­der hvert år fle­re hund­re­de dyr i sko­ven for at hol­de be­stan­den ne­de, men nø­jes på E-da­gen med at fy­re start­pi­sto­len af og sen­de lø­ber­ne ud på de klas­si­ske 13,3 ki­lo­me­ter gen­nem den iko­ni­ske skov.

Et flot jubilaeum fejrer Maj-Britt Nør­gaard, som for 30. gang står for op­varm­nin­gen, de sid­ste 20 år as­si­ste­ret af fru Er­na Iver­sen (sku­e­spil­le­ren Peter Lar­sen).

Kø­ben­havns Idra­ets-For­e­ning, Kø­ben­havns Ski­k­lub og BT byder fa­mi­li­en Dan­mark vel­kom­men til det 48. Maj Invest Eremitageløbet.

Har du end­nu ikke til­meldt dig, så fortvivl ikke. Det kan sta­dig nås.

La­es me­re og til­meld dig på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.