Lø­be­ren og den tyk­ke pi­ge

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELOBET -

IN­DRE KAMP igen på 72 ki­lo. Og glad og stolt.

»Jeg kan sta­dig ha­ve ma­re­ridt om at våg­ne om mor­ge­nen og ve­je 114 ki­lo. Den tyk­ke pi­ge er al­tid med mig. Nu vil jeg fort­sa­et­te min tra­e­ning og hol­de mit va­egt­tab. Jeg får in­gen me­di­cin me­re og har få­et et nor­malt blod­tryk. Dét at fø­le sig sta­erk og sund er vaerd at ka­em­pe for. Der skal ikke va­e­re en ’al­le go­de gan­ge tre’,« si­ger hun. Spe­ci­al­tra­e­ning gav po­te Pia No­ach meld­te sig i for­å­ret 2013 ind i fit­ness.dk og fik en per­son­lig tra­e­ner, Per Nielsen. Det blev et ven­de­punkt.

»Det er det bed­ste, jeg no­gen­sin­de har gjort for mig selv. Ale­ne det at si­ge sin va­egt højt, når man ve­jer 114 ki­lo, er gra­en­se­over­skri­den­de. Jeg har va­e­ret over­va­eg­tig, si­den jeg var barn og hu­sker sta­dig, hvor­dan jeg blev mob­bet i sko­len. Det er ikke sjovt at va­e­re over­va­eg­tig, skal jeg hil­se og si­ge. Man er ud­sat for man­ge for­dom­me. Man får at vi­de, at man er doven, grå­dig og ba­re kan ta­ge sig sam­men. Så en­kelt er det ikke al­tid,« si­ger Pia No­ach.

»Fra mit før­ste møde med Per Nielsen føl­te jeg mig tryg, for­stå­et og fan­ta­stisk godt vej­ledt. Han la­ver tra­e­nings­pro­gram­mer, som bliver re­vi­de­ret, når vi mø­des en gang om må­ne­den til vej­ning og en snak om de pro­ble­mer, jeg måt­te ha­ve med kost og tra­e­ning. På de før­ste ti må­ne­der tab­te jeg 40 ki­lo. Jeg kan he­le ti­den ma­er­ke nye frem­skridt. Når jeg tak­ker Per, si­ger han: ’Det er jo dig selv, der har gjort ar­bej­det.’ Det er dej­ligt ikke at skul­le ta­el­le kal­o­ri­er me­re, og jeg be­hø­ver ikke la­en­ge­re at gem­me mig va­ek og skam­me mig over mit ud­se­en­de. Det har jeg gjort i alt for man­ge år. Men hån­den på hjer­tet, det er sta­dig en kamp.«

Pia No­ach bor i en lej­lig­hed på tred­je sal, men flyt­ter i som­mer­må­ne­der­ne i som­mer­hus i ud­kan­ten af Hels­in­gør. Tra­e­nin­gen er ble­vet en va­ne, hun ikke kan und­va­e­re. Fem da­ge om ugen føl­ger hun Per Ni­el­sens pro­gram. Det er et even­tyr I ef­ter­å­ret 2014 gen­nem­før­te hun to halv­ma­ra­ton­løb, Brolø­bet over Sto­re­ba­elts­bro­en og Hol­ger Dan­ske ½-Ma­rat­hon på hjem­me­ba­nen i og om­kring Hels­in­gør.

Og året ef­ter stil­le­de hun op i H. C. An­der­sen Ma­rat­hon i Oden­se.

»Ta­enk, at jeg skul­le bli­ve ma­ra­ton­lø­ber. Og så H. C. An­der­sen. Det er et even­tyr,« si­ger hun med et stort smil. Jeg kan sta­dig ha­ve ma­re­ridt om at våg­ne om mor­ge­nen og ve­je 114 ki­lo. Den tyk­ke pi­ge er al­tid med mig

»Da­gen ef­ter lå jeg hjem­me på so­fa­en, død­tra­et og me­get stolt. Jeg var helt høj. Jeg føl­te, jeg kun­ne det he­le og til­meld­te mig Co­pen­ha­gen Ma­rat­hon 2016. Desvaerre gik jeg for hårdt til tra­e­nin­gen. Jeg fik en lang­va­rig mu­skel­ska­de i min høj­re bal­de, og Co­pen­ha­gen Ma­rat­hon er ud­sat til na­e­ste år. Jeg gla­e­der mig til Eremitageløbet og hu­sker mit før­ste løb i Dy­re­ha­ven som en af de stør­ste op­le­vel­ser. Jeg faldt over en sten op ad bak­ken li­ge før må­let, men san­se­de det ikke. Jeg var så glad.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.