SKO­VEN BAG DE 1 5 RØ­DE PORTE

Alt er klart til løbernes sto­re fest­dag i dy­re­nes skov

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELOBET - Peter Fred­berg | fred@bt.dk GRAFIK: Fa­ger­heim

Kan man bo smuk­ke­re. Sko­vri­der Hans Hen­rik Chri­sten­sen bor på Bove­sko­v­gård. Et stenkast fra Ere­mi­ta­ge­løbs­ru­ten.

Den 13,3 ki­lo­me­ter lan­ge løjpe går gen­nem na­tio­nalsko­ven og det tid­li­ge­re kon­ge­li­ge jag­tre­vir med det iko­ni­ske jagtslot fra ene­va­el­dens tid, Ere­mi­ta­ge­slot­tet, som en ar­ki­tek­to­nisk per­le i cen­trum.

Hans Hen­rik Chri­sten­sen har selv mod­stået fri­stel­sen til at lø­be med på Eda­gen. Men tag ikke fejl af sko­vens første­mand. Han lø­be­tra­e­ner to gan­ge om ugen og delt­og i 1980er­ne, da han var jol­le­sej­ler, i ma­ra­ton­løb i Kø­ben­havn og Oslo. An­dre pas­sio­ner er mo­tor­cyk­ler, rid­ning og mo­un­tain­bi­ke.

»Dy­re­ha­ven er et klenodie og et fristed for dyr og men­ne­sker. Få sko­ve har en så fan­ta­stisk hi­sto­rik og skøn­hed som Dy­re­ha­ven. Det va­ri­e­re­de land­skab blev for­met af isen og smel­te­van­det for 12.000 år si­den, og man­ge ste­der kan man se spo­re­ne fra ste­nal­der­bøn­der­ne,« si­ger han.

På ver­dens­arv­li­sten

Hans Hen­rik Chri­sten­sen la­eg­ger ikke skjul på sin gla­e­de og stolt­hed over, at Dy­re­ha­ven i 2015 som en del af det nord­s­ja­el­land­ske par­for­cej­agt­land­skab blev op­ta­get på UNESCOs ver­dens­arv­li­ste og kom i fa­mi­lie med py­ra­mi­der­ne i Giza, den ki­ne­si­ske mur og godt tu­sin­de an­dre at­trak­tio­ner spredt over he­le ver­den.

»At kom­me på UNESCOs ver­dens­arv­li­ste har va­e­ret en sva­er og lang pro­ces. In­gen tvivl om, at op­ta­gel­sen vil få be­tyd­ning for turis­men i Nord­s­ja­el­land,« si­ger han.

Sko­ven bag de 15 rø­de porte er des­u­den ste­det, hvor vor tids re­vo­lu­tion, mo­tions­be­va­e­gel­sen, blev født. For tu­sind­vis af lø­be­re er Dy­re­ha­ven ’hel­lig jord’.

1.600 då­dyr, 400 kron­dyr og 100 si­ka­er bor i sko­ven, som de man­ge tu­sin­de lø­be­re lå­ner på E-da­gen, 9. ok­to­ber. Da­to­en for årets sto­re mo­tions­fest er ikke til­fa­el­dig.

»Den lig­ger mel­lem kron­hjor­te­nes brunst i sep­tem­ber og då­dy­re­nes brunst i ok­to­ber, men der kan va­e­re brunst­hjor­te på Ere­mi­tagsløbs­da­gen. De kan va­e­re ag­gres­si­ve, hvis de fø­ler sig tru­et. Der­for skal man bli­ve på sti­er­ne, hol­de sig va­ek fra dy­re­ne og ikke stres­se dem,« si­ger Hans Hen­rik Chri­sten­sen.

»I brunst­pe­ri­o­den kan man se i hund­red­vis af fo­to­gra­fer med ka­em­pe­ud­styr fra he­le Eu­ro­pa. Hjor­te­ne er vir­ke­lig et in­ter­na­tio­nalt til­løbs­styk­ke.«

Sko­vri­de­ren øn­sker al­le en god Edag. Bå­de lø­be­re og til­sku­e­re.

»Giv jer tid til at ny­de na­tu­ren,« si­ger han.

Få sko­ve har en så fan­ta­stisk hi­sto­rik og skøn­hed som Dy­re­ha­ven Hans Hen­rik Chri­sten­sen

FOTO: BAX LINDHARDT

I sid­ste halv­del af sep­tem­ber er kron­hjor­te­ne i brunst og et mål for i hund­red­vis af fo­to­gra­fer fra he­le Eu­ro­pa.

FOTO: PETER FRED­BERG

Sko­vri­der Hans Hen­rik Chri­sten­sen er stolt af sin ar­bejds­plads. »Dy­re­ha­ven er et klenodie og et fristed for dyr og men­ne­sker,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.