GARMIN FENIX 3

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELOBET -

Pris: 2.672 kr. En god hy­brid imel­lem et me­get avan­ce­ret sport­sur og et me­get sim­pelt smartwatch.

De­sig­net er ret ma­skul­int, men pas­ser fint til stør­rel­sen, og de fle­ste (ma­end) vil fin­de det pas­sen­de på ar­men. Kvin­der vil nok sy­nes, at Polar M600 pas­ser en smu­le bed­re på et min­dre hånd­led.

Fenix 3 min­der me­get om si­ne for­ga­en­ge­re i bå­de softwa­re og hardwa­re. Et pra­e­cist og gen­ne­m­ar­bej­det ur, der kan alt det, man for­ven­ter af et sport­sur.

Smartwatch og an­dre funk­tio­ner er fra­va­e­ren­de på Fenix 3, og man skal le­de la­en­ge ef­ter for ek­sem­pel avan­ce­ret søvn-tra­ck­ing. Man kan ud­vi­de uret med ap­ps fra for­skel­li­ge 3. parts ud­vik­le­re, men ud­bud­det er be­gra­en­set i for­hold til ek­sem­pel­vis M600 fra Polar.

Gar­mins app på din smartp­ho­ne fortje­ner et par ro­sen­de ord. Den er godt op­byg­get, og me­nu­er er lo­gisk pla­ce­ret, og man kan ty­de­ligt for­nem­me, at det ikke er en app, der er la­vet på kort tid. Den er ud­vik­let over en lang pe­ri­o­de og med mas­ser af bru­ger­fe­ed­ba­ck fra de tid­li­ge­re ver­sio­ner. Der fin­des og­så en web-ud­ga­ve.

Fenix 3 kan kon­kur­re­re med Po­lars ur på pri­sen og ban­ker Suun­to af ba­nen. Til gen­ga­eld skal man le­ve uden en tou­chska­erm og de man­ge avan­ce­re­de smartp­ho­ne funk­tio­ner. Uret er per­fekt til det, det er be­reg­net til, nem­lig de me­re se­ri­ø­se at­le­ter og dem, der vir­ke­lig vil no­get med de­res tra­e­ning. Det bed­ste bud på et al­l­ro­und sport­sur li­ge nu. God pris Pra­e­cis GPS Bat­te­rile­ve­tid

No­gen vil fin­de det for stort Har du en An­droid te­le­fon, kan Polar M600 godt va­e­re in­ter­es­sant for dig, mens iPho­ne-bru­ge­re der­i­mod skal ta­en­ke sig ek­stra om, før de ka­ster pen­ge ef­ter M600.

Det har en fir­kan­tet ska­erm, men ud­strå­ler sam­ti­dig ’sport’ med dets tyk­ke gum­mi­arm­bånd. Som hver­dag­sur er det nok lidt for klod­set til de fle­ste. Og det er jo en skam, når uret nu har An­droid Wear, der net­op er be­reg­net til at va­e­re koblet til te­le­fo­nen 24/7. Men det er en smags­sag. Sty­re­sy­ste­met i Polar M600 er An­droid Wear fra Goog­le. Det gi­ver en hel bun­ke mu­lig­he­der, og i mod­sa­et­ning til kon­kur­ren­ter­ne er uret et re­gu­la­ert smartwatch, li­ge så me­get som det er et sport­sur med en de­di­ke­ret knap til at star­te Po­lars egen sport­s­softwa­re. Uret kan star­te og slut­te te­le­fo­nopkald, man kan in­stal­le­re et hav af ap­ps og me­get, me­get me­re.

Po­lars ur er vand­ta­et og hol­der fint til, at du ta­ger en god lang svøm­me­tur uden pro­ble­mer.

Med Po­lars egen softwa­re kan man va­el­ge ak­ti­vi­tet og få en over­sigt på ska­er­men over re­le­van­te op­lys­nin­ger som kal­o­ri­e­for­brug, va­rig­hed og puls. Alt i alt gan­ske let at gå til. Ef­ter­føl­gen­de kan man på te­le­fo­nen få et over­blik over tra­e­nin­gen, li­ge­som man kan se, hvor man­ge skridt man har gå­et, hvor la­en­ge man har so­vet og an­dre de­tal­jer. Man kan selv op­ret­te tra­e­nings­pro­fi­ler med den sport, man fo­re­tra­ek­ker, men der er langt til de me­get avan­ce­re­de funk­tio­ner, som isa­er Garmin og Suun­to le­ve­rer.

Et ud­ma­er­ket ur med mas­ser af mu­lig­he­der for at ud­vi­de og til­pas­se. En glim­ren­de blan­ding af sport­sur og smartwatch.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.