SUUN­TO SPARTAN

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELOBET -

Pris: 4.900 kr. Pra­e­cis GPS God ska­erm Byg­ge­kva­li­tet Sam­let vur­de­ring: For­ker­te må­lin­ger in­den­dørs For høj pris For stort HAR DU BRUG ER DE­SIG­NET VIG­TIGT? Der fin­des me­get la­e­kre løbeure, som man fint kan gå med i hver­da­gen, men der fin­des og­så ure, der er så nør­de­de (og grim­me, vil­le no­gen si­ge), at det na­er­mest er umu­ligt.

Et enormt stort ur og ikke for folk med me­get tyn­de hånd­led. Pri­sen er og­så lidt for høj.

På man­ge må­der na­e­sten iden­tisk med Gar­mins Fenix 3. Den stør­ste for­skel er, at Suun­to har in­te­gre­ret en tou­chska­erm på uret, og at det er no­get stør­re. Det vir­ker de­ci­de­ret enormt, når det kom­mer på ar­men. For dem, der ude­luk­ken­de vil bru­ge uret til sport, er det må­ske ikke det sto­re pro­blem, for der er et stort ur me­get na­tur­ligt. Byg­ge­kva­li­te­ten er der ikke no­get at ud­sa­et­te på – den er helt i top.

Suun­to er ta­et pak­ket med stort set al­le de funk­tio­ner, man har brug for – bå­de til løb men og­så til stort set al­le an­dre sports­gre­ne. Ska­er­men er stor – og god. Alt, hvad der fo­re­går, er ty­de­ligt. Selv i dags­lys. En fin tou­ch­funk­tion. Me­nu­er­ne er no­gen­lun­de okay byg­get op, men der kan va­e­re en­kel­te ting, der er be­gra­vet i fle­re lag. Ef­ter en uges brug har man dog fun­det de fle­ste funk­tio­ner og vaen­net sig til op­byg­nin­gen. Det er prak­tisk, at man kan skif­te til at bru­ge de fy­si­ske knap­per. Når man lø­ber, er det ret sva­ert at be­tje­ne en tou­chska­erm.

På lø­bebånd er der et pro­blem. En lø­be­tra­e­ning, der re­elt var på fi­re km, har uret må­lt til fem. Det skyl­des nok, at softwa­ren er helt ny­ud­vik­let, og det kan bli­ve bed­re med op­da­te­rin­ger over de na­e­ste må­ne­der.

Suun­to Spartan ko­ster 4.900 kr. i den bil­lig­ste ud­ga­ve. Det er alt, alt for højt, hvis Spartan skal va­e­re en re­el kon­kur­rent til Fenix 3. Det har og­så et an­det sty­re­sy­stem end de for­ri­ge Suun­to-mo­del­ler. Får Suun­to styr på softwa­re­fejl­e­ne og ryd­det lidt op i in­ter­facet, er Spartan et godt ur, hvis du kan le­ve med stør­rel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.