TOMTOM SPARK CARDIO+MUSIC

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELOBET -

Pris: 1.495 kr. Et sport­sur, der er et over­ra­sken­de po­si­tivt be­kendt­skab, men det har nog­le svag­he­der.

TomTom an­ses af de fle­ste ’se­ri­ø­se’ sport­s­u­dø­ve­re for at va­e­re ama­tør­ag­ti­ge, men Cardio+Music har no­gen åben­ly­se for­de­le.

Uret er en del min­dre end de to ’sto­re’ i den­ne test, Gar­mins Fenix 3 og Suun­tos Spartan. Ulem­pen er, at ska­er­men og­så er det, og der er me­get min­dre in­for­ma­tion på den.

For at kun­ne la­de TomTom Spark op, skal man først ta­ge sel­ve ur­de­len ud af rem­men og der­ef­ter saette det i la­de­ren – som na­tur­lig­vis er pro­p­ri­e­ta­er. Det er de­ci­de­ret håb­løst og be­sva­er­ligt. Til gen­ga­eld er op­lad­nin­gen hur­tig og ef­fek­tiv.

En af de bed­ste ting ved Spark er, at man kan af­spil­le mu­sik uden brug af te­le­fo­nen, men der er in­gen strea­m­ingtje­ne­ster. Så der er in­gen mu­lig­he­der for at over­fø­re mu­sik på Spo­ti­fy, Ti­dal el­ler Ap­ple Music.

TomTom er GPS-eks­per­ter, og det vi­ser sig i Spark. GPS’en er pra­e­cis og kan snildt ham­le op med kon­kur­ren­ter­ne. Puls­må­le­ren, der sid­der på bag­si­den af uret, er og­så ret pra­e­cis. I for­hold til at bru­ge et puls­ba­el­te kom­bi­ne­ret med ek­sem­pel­vis Fenix 3 el­ler Suun­to Spartan af­vi­ger Spark ikke ret me­get, og de fle­ste vil fint kun­ne bru­ge Sparks må­lin­ger. Til gen­ga­eld le­ve­rer Spark ikke na­er så man­ge da­ta som kon­kur­ren­ter­ne.

Spark er ikke til den pro­fes­sio­nel­le el­ler me­get kra­es­ne sport­s­u­dø­ver, men det er ty­de­lig­vis hel­ler ikke må­l­grup­pen. Det kan tra­cke dit løb og sam­ti­dig af­spil­le mu­sik, og så er det bil­li­ge­re end kon­kur­ren­ter­ne. Bat­te­rile­ve­tid Af­spil­ler mu­sik Pra­e­cis GPS Små­grimt de­sign Oplad­nings­sy­stem stin­ker Kan ikke bru­ges med strea­m­ingtje­ne­ster

** ****

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.