BRYLLUPSREJSENS BRATTE SLUTNING

Der skul­le gå to må­ne­der og ni kam­pe, før Brønd­by tab­te sin før­ste Su­per­liga-kamp un­der Ale­xan­der Zor­ni­ger. I går gik det galt mod Vi­borg

BT - - ALKA SUPER LIGA - Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen | srkr@sporten.dk

»Det er et spørgs­mål om tid,« har de sagt i Brønd­by. Et spørgs­mål om tid, in­den sa­e­so­nens før­ste ne­der­lag stak sit uvel­kom­ne an­sigt in­den­for på Brønd­by Sta­dion. Ve­s­tegns­klub­ben har få­et en drøm­mestart på sa­e­so­nen og un­der den nye ch­eftra­e­ner, Ale­xan­der Zor­ni­ger, men i af­tes va­ek­ke­de Vi­borg Brønd­by fra drøm­men og va­el­te­de dem ned fra Su­per­liga­ens før­ste­plads med en sejr på 2-1. Nu er spørgs­må­let, om hve­de­brød­s­da­ge bliver til ke­de­lig hver­dag – el­ler om Brønd­by kan krav­le til­ba­ge på he­sten med det sam­me.

»I dag spil­le­de vi ikke ind i de­talj­en, som vi har spil­let de se­ne­ste uger. Nu må vi se, hvor­dan dren­ge­ne re­a­ge­rer på det før­ste tab. Hel­dig­vis har vi nu en kort uge, så al­le­re­de på tors­dag kan vi vi­se en an­den pra­e­sta­tion mod Lyng­by. Så kan du spør­ge mig igen. Det var et forventeligt ne­der­lag. Må­ske for­ven­te­de man­ge ikke, at det vil­le kom­me i dag, men spil­ler du, som vi gør, uden at ha­ve styr på de­tal­jer­ne, gi­ver det mod­stan­de­ren mu­lig­he­der,« ly­der det fra Brønd­by-tra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger.

»Vi har tabt vo­res før­ste kamp. Det skal vi ba­lan­ce­re i for­hold til al­le de for­vent­nin­ger, der er om­kring klub­ben. Det tror jeg, spil­ler­ne kan kla­re. De er skuf­fe­de li­ge nu, men der er en grund til, at vi tab­te,« fort­sa­et­ter den el­lers så suc­ces­ful­de ty­sker.

Ikke ban­ge for at fal­de

Dén grund er iføl­ge An­drew Hjulsa­ger li­ge­til. Brønd­by vi­ste ikke det spil, der har ført hol­det fra den ene sejr til den an­den si­den sa­e­son­star­ten i juli må­ned.

»Vi spil­le­de ikke på den må­de, vi hav­de af­talt. Der var for man­ge be­rø­rin­ger til si­den og for man­ge dri­blin­ger. Det var ikke fremad­ret­tet nok, og der kom ikke af­slut­nin­ger på an­gre­be­ne,« si­ger Hjulsa­ger, der dog reg­ner med, at hol­det hur­tigt vil rej­se sig.

»Jeg tror ikke, vi fal­der ned i et hul. Vo­res co­ach er og­så in­de og si­ge ef­ter kam­pen, at vi skal op med ho­ve­d­er­ne og vi­de­re. Vi har en vig­tig kamp på tors­dag, hvor vi skal til­ba­ge på det rig­ti­ge spor. Så det er jeg sik­ker på, han er god nok til at hånd­te­re. Der er sta­dig stor selv­til­lid på hol­det. Det er ikke én kamp, der gør, at vi ikke tror, vi kan spil­le fod­bold me­re,« fort­sa­et­ter den un­ge midt­ba­ne­spil­ler.

Ikke en umu­lig op­ga­ve

Mens bå­de Zor­ni­ger og Hjulsa­ger hav­de sva­ert ved at møn­stre det sto­re smil ef­ter kam­pen på Brønd­by Sta­dion, var det let­te­re for Vi­borg­tra­e­ner Jo­hn­ny Møl­by. Han blev den før­ste – ikke ba­re til at få sko­v­len un­der Brønd­by – men og­så til at be­sej­re Ale­xan­der Zor­ni­ger og hans ag­gres­si­ve pres­spil. Den slags kan en tra­e­ner ran­ke ryg­gen over, og det var da pra­e­cis og­så, hvad Møl­by gjor­de.

»Over 90 mi­nut­ter er det fuldt fortjent, at vi vin­der. Der er in­di­mel­lem en ten­dens til, at når det er de min­dre hold, der slår de sto­re, er det de sto­re hold, der har en dår­lig dag,« si­ger Møl­by med en lil­le stikpil­le til me­di­er­ne.

Han er imid­ler­tid ikke over­ra­sket over, at hans un­der­tip­pe­de Vi­borg­mand­skab blev det før­ste til at slå det me­get om­tal­te nye Brønd­byhold.

»Det vi­ser no­get om Su­per­liga­en. Hvis man er der rent tak­tisk på da­gen, er fy­sisk i stand til at stå imod det tryk, de kom­mer med og har spil­le­re, der kan true dem den an­den vej, er det slet ikke en umu­lig op­ga­ve at vin­de her på Brønd­by Sta­dion,« slut­ter Møl­by.

Og det gjor­de han og Vi­borg. Brønd­bys bryl­lups­rej­se va­re­de i to må­ne­der. Nu er ri­va­ler­ne fra FC Kø­ben­havn Su­per­liga­ens ene­ste ube­sej­re­de mand­skab.

Der er in­di­mel­lem en ten­dens til, at når det er de min­dre hold, der slår de sto­re, er det de sto­re hold, der har en dår­lig dag Jo­hn­ny Møl­by Må­ske for­ven­te­de man­ge ikke, at det vil­le kom­me i dag, men spil­ler du, som vi gør, uden at ha­ve styr på de­tal­jer­ne, gi­ver det mod­stan­de­ren mu­lig­he­der Ale­xan­der Zor­ni­ger

FOTO: AN­DERS KJAERBYE

Mik­kel Rask og Vi­borg-spil­ler­ne jub­ler, mens Brønd­bys Hjör­tur Her­mans­son slår ud med ar­me­ne ef­ter Ra­sks scor­ing til 1-0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.